A A- A+

 

 

bip

STRONA GŁÓWNA

PROKURATURA OKRĘGOWA W RADOMIU

 

DANE TELEADRESOWE:

UL. MALCZEWSKIEGO 7
26-610 RADOM
CENTRALA: (48) 36-80-700 do 705
FAX: (48) 36-80-736
E-MAIL: prokuratura.okregowa@prokuratura.radom.pl

 

Swoim zasięgiem obejmuje obszar działania Prokuratur Rejonowych: Radom – Wschód w Radomiu, Radom – Zachód w Radomiu, Grójec, Przysucha, Lipsko, Zwoleń, Kozienice, Ośrodek Zamiejscowy Prokuratury Rejonowej w Przysusze z siedzibą w Szydłowcu

 

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

 

Prokuratorzy i pracownicy Prokuratury Okręgowej w Radomiu przyjmują interesantów w każdy dzień urzędowania prokuratury w godzinach 9.00 do 15.00.

 

W każdy poniedziałek przyjęcia interesantów odbywają się do godziny 18.00, a dyżur po godzinach urzędowania pełni prokurator okręgowy, jego zastępca lub wyznaczony prokurator i pracownik prokuratury.

 

Zawiadomienia o przestępstwie i inne pisma mogą być składane osobiście w biurach podawczych Prokuratury Okręgowej w Radomiu, ul. Malczewskiego 7 i podległych jej Prokuratur Rejonowych za potwierdzeniem odbioru lub drogą pocztową na adres danej prokuratury.

 

Załatwianie spraw odbywa się w trybie ustawy z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Postępowania Karnego (Dz.U. Nr 89, poz. 555 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (tekst jednolity – Dz. U. z 2008 r. Nr 7, poz. 39 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 marca 2010r. – regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz.U. Nr 49 poz. 296) oraz zarządzenia nr 5/10 Prokuratora Generalnego z dn. 31 marca 2010r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów oraz innych działów administracji w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury.

 

Skargi i wnioski rozpoznawane są w trybie określonym w art. 221 – 256 kodeksu postępowania administracyjnego oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska / nazwy / oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

 

Uwaga:

Skrzynka pocztowa nie służy do przekazywania zawiadomień o przestępstwie oraz innych pism procesowych. Przesłane w ten sposób pisma będą pozostawione bez biegu.
Zawiadomienia o przestępstwie oraz inne pisma procesowe mogą być składane osobiście w biurze podawczym prokuratury lub za pośrednictwem poczty.

 

Prokuratura Okręgowa w Radomiu jest państwową jednostką organizacyjną, nie posiadającą osobowości prawnej. Jej zadaniem jest strzeżenie praworządności oraz czuwanie nad ściganiem przestępstw, zgodnie z zakresem właściwości miejscowej określonym rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 marca 2010r. w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz.U. Nr 49, poz. 297). Zasady działania oraz sposoby realizacji zadań prokuratury określa ustawa z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (tekst jednolity Dz.U. z 2008r. Nr 7, poz. 39 z późn. zm.).

Data publikacji: 26 stycznia 2015

Ostatnia aktualizacja: 8 kwietnia 2015

Osoba aktualizująca: Rafał Kot

Są zarzuty w sprawie zbiorowego wypadku przy pracy w elektrowni ENEA w Świerżach Górnych

Z kompleksowej opinii wydanej przez zespół biegłych z Katedry Transportu linowego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie wynika, że bezpośrednią przyczyną zawalenia platformy w dniu 4.12 2013r we wnętrzu komina nr 3 na terenie elektrowni ENEA w Świerżach Górnych skutkiem czego śmierć na miejscu ponieśli czterej pracownicy , było wysunięcie się dwóch lin z zacisków na co […]

więcej »


Konkurs na pracę pt. „Mediacja w zmienionym modelu postępowania karnego”

Z okazji Międzynarodowego Dnia Mediacji Prokurator Generalny ogłasza VI konkurs na pracę pt. „Mediacja w zmienionym modelu postępowania karnego”   Warunki konkursu: – objętość opracowania: max 20 stron znormalizowanego arkusza autorskiego (40 000 znaków ze spacjami); – termin nadesłania pracy: 30 września 2015 r.; – adres: Lidia.Mazowiecka @ pg.gov.pl   Dla najlepszej pracy wybranej przez jury […]

więcej »


KOMUNIKAT

W dniu 28 lutego 2015r wygasły 4-letnie kadencje Prokuratorów Rejonowych powołanych do pełnienia tych funkcji w 2011r. Radom,  2  marca 2015r. I A 060/ 17   / 15 KOMUNIKAT        W dniu 28 lutego 2015r wygasły 4-letnie kadencje Prokuratorów Rejonowych powołanych do pełnienia tych funkcji w 2011r.    Prokurator Generalny powołał z dniem 1 marca […]

więcej »


Kampania edukacyjna „Nie daj się zrobić w słupa”.

Kampania edukacyjna „Nie daj się zrobić w słupa”. 26 listopada 2014 r. rozpoczęła się ogólnokrajowa kampania informacyjna pt. „Nie daj się zrobić w słupa”…………   W tej kampanii, zainicjowanej przez Kontrolę Skarbową, bierze również Prokuratura Generalna. Celem kampanii jest poinformowanie społeczeństwa o zagrożeniach związanych z działaniami członków zorganizowanych grup przestępczych, mającymi na celu wyłudzenie podatku VAT […]

więcej »


Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw

W dniach 23 do 28 lutego 2015 roku, na terenie Polski prowadzona będzie akcja w ramach „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw”     W ramach obchodów Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw w dniach  23.02. – 28.02.2015r. w godzinach 7:30 – 15:30 Proukratura Okręgowa w Radomiu zaprasza na dyżury, podczas których udzielane będą porady ofiarom przestępstw w kwestii ich praw oraz działalności […]

więcej »


ZATRUCIE TLENKIEM WĘGLA

W nocy z 1/2 lutego 2015r dyżurujący prokurator z Prokuratury Rejonowej Radom- Wschód w Radomiu został powiadomiony o nagłym zgonie kobiety w jednym z mieszkań na terenie Radomia……… 04.02 2015r.  W nocy z 1/2 lutego 2015r dyżurujący prokurator z Prokuratury Rejonowej Radom- Wschód w Radomiu został powiadomiony o nagłym zgonie kobiety w jednym z mieszkań […]

więcej »


Radom: WYKONANIE USŁUG PROKURATORSKIEGO PRZEWOZU ZWŁOK NA TERENIE PODLEGŁYM PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W RADOMIU

Radom: WYKONANIE USŁUG PROKURATORSKIEGO PRZEWOZU ZWŁOK NA TERENIE PODLEGŁYM PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W RADOMIU Numer ogłoszenia: 367344 – 2011; data zamieszczenia: 07.11.2011   OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi   Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.   SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 1) NAZWA I ADRES: Prokuratura Okręgowa w Radomiu , ul. J. Malczewskiego 7, 26-600 Radom, woj. […]

więcej »


Tydzień pomocy ofiarom przestępstw

W dniach 25 lutego do 1 marca 2013 roku, na terenie Polski prowadzona będzie akcja w ramach „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw”

więcej »


ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty

więcej »


ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOTYCZĄCE SIWZ PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOTYCZĄCEGO OCHRONY OSÓB I MIENIA

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych( Dz. U. z 9.08.2013r. poz. 907) przekazujemy treść zapytań jakie wpłynęły do Zamawiającego oraz odpowiedzi jakie zostały udzielone w związku z przysłanymi przez wykonawcę zapytaniami dotyczącymi specyfikacji istotnych warunków zamówienia w/w przetargu.

więcej »


Usługa ochrony osób i mienia

USŁUGA OCHRONY OSÓB I MIENIA, KONWOJOWANIA WARTOŚCI PIENIĘŻNYCH ORAZ EKSPLOATACJI, KONSERWACJI I MONITOROWANIA SYSTEMÓW SYGNALIZACJI NAPADU I WŁAMANIA OBIEKTÓW PROKURATURY OKRĘGOWEJ W RADOMIU ORAZ PODLEGŁYCH JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

więcej »


MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ MEDIACJI

W związku z organizacją Międzynarodowego Dnia Mediacji, w Prokuraturze Okręgowej w Radomiu oraz wszystkich podległych Prokuraturach Rejonowych w dniach 13-17 października 2014……  

więcej »


Remont pomieszczeń Prokuratury Rejonowej w Lipsku

Zawiadomienie o wyborze oferty   F.U. TOMBUD Tomasz Grzybowski Rejowska 99 pok. 310 26-110 Skarżysko-Kamienna  

więcej »


KOMUNIKAT

Prokuratura Okręgowa w Radomiu prowadzi śledztwo sygn. akt V Ds 36/14 w sprawie naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu powietrznym i spowodowania w dniu 09 lipca 2014r. w miejscowości Piastów gm. Jedlińsk woj. mazowieckiego wypadku tj. zderzenia w powietrzu dwóch samolotów m-ki CESSNA 152, w następstwie którego śmierć poniosły dwie osoby, tj. o czyn z art. […]

więcej »


Remont pomieszczeń Prokuratury Rejonowej w Lipsku

Remont pomieszczeń Prokuratury Rejonowej w Lipsku. Numer ogłoszenia: 212676 – 2014; data zamieszczenia: 25.06.2014

więcej »


Archiwum aktualności