A A- A+

 

 

bip

STRONA GŁÓWNA

PROKURATURA OKRĘGOWA W RADOMIU

 

DANE TELEADRESOWE:

UL. MALCZEWSKIEGO 7
26-610 RADOM
CENTRALA: (48) 36-80-700 do 705
FAX: (48) 36-80-736
E-MAIL: prokuratura.okregowa@prokuratura.radom.pl

 

Swoim zasięgiem obejmuje obszar działania Prokuratur Rejonowych: Radom – Wschód w Radomiu, Radom – Zachód w Radomiu, Grójec, Przysucha, Lipsko, Zwoleń, Kozienice, Ośrodek Zamiejscowy Prokuratury Rejonowej w Przysusze z siedzibą w Szydłowcu

 


 

Wejście  w  życie  ustawy z dnia 28.01.2016r Prawo o prokuraturze

(Dz. U. z 2016 poz. 177)

 

Z dniem 4 marca 2016r traci moc ustawa z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2011 r. Nr 270, poz.1599, z późn. zm.), wchodzi natomiast w życie ustawa z dnia 28 stycznia 2016r Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2016 poz. 177), z wyjątkiem art. 30-32, art. 44, art. 45, art. 49, art. 60 § 4, § 6 i 7, art. 62 § 3, § 5 i 6 oraz art. 64, które wchodzą w życie z dniem 4 kwietnia 2016 r. (art. 70 – 71 ustawy z dnia 28 stycznia 2016r przepisy wprowadzające Prawo o prokuraturze – Dz. U. z 2016 poz. 178).       

            Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 28 stycznia 2016r Przepisy wprowadzające ustawę  Prawo o prokuraturze znosi się prokuratury apelacyjne (§1) oraz tworzy się prokuratury regionalne (§ 2).

Prokurator Generalny, na wniosek Prokuratora Krajowego, powoła prokuratorów prokuratur regionalnych spośród prokuratorów dotychczasowych prokuratur apelacyjnych i prokuratorów prokuratur okręgowych, w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (art. 38. § 1 )

Do dnia powołania prokuratorów prokuratur regionalnych, ich zadania w prokuraturze regionalnej, wykonują prokuratorzy dotychczasowych prokuratur apelacyjnych (art. 30)  

 

Art. 51. § 1. Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy wygasają kadencje prokuratorów powołanych do pełnienia funkcji w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury na podstawie przepisów dotychczasowych.

Prokurator Generalny, na wniosek Prokuratora Krajowego, powoła prokuratorów regionalnych, okręgowych i rejonowych oraz ich zastępców, a także pozostałych prokuratorów funkcyjnych w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury, w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy ( art. 53 § 1 ) 

 

W związku z powyższym niektóre informacje, dostępne dotychczas na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Radomiu, w szczególności dotyczące struktury organizacyjnej i osób pełniących w niej funkcje oraz logotypu będą nieadekwatne do stanu wynikającego  z  wejścia w życie przepisów powyższych ustaw.

Z chwilą zakończenia reorganizacji, wskazane wyżej informacje, udostępniane na stronie internetowej, zostaną niezwłocznie zaktualizowane, włącznie z uwzględnieniem zmian w zakresie logotypu jednostki.


 

 

 

 

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

 

Prokuratorzy i pracownicy Prokuratury Okręgowej w Radomiu przyjmują interesantów w każdy dzień urzędowania prokuratury w godzinach 9.00 do 15.00.

 

W każdy poniedziałek przyjęcia interesantów odbywają się do godziny 18.00, a dyżur po godzinach urzędowania pełni prokurator okręgowy, jego zastępca lub wyznaczony prokurator i pracownik prokuratury.

 

Zawiadomienia o przestępstwie i inne pisma mogą być składane osobiście w biurach podawczych Prokuratury Okręgowej w Radomiu, ul. Malczewskiego 7 i podległych jej Prokuratur Rejonowych za potwierdzeniem odbioru lub drogą pocztową na adres danej prokuratury.

 

Załatwianie spraw odbywa się w trybie ustawy z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Postępowania Karnego (Dz.U. Nr 89, poz. 555 z późn. zm.) oraz ustawy o prokuraturze (tekst jednolity – Dz. U. z 2014 r. Nr 270, poz. 1599 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 września 2014r. – regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz.U. z 2014r. poz. 1218 z późn. zm.) oraz zarządzenia nr 5/10 Prokuratora Generalnego z dn. 31 marca 2010r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów oraz innych działów administracji w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury.

 

Skargi i wnioski rozpoznawane są w trybie określonym w art. 221 – 256 kodeksu postępowania administracyjnego oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska / nazwy / oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

 

Uwaga:

Skrzynka pocztowa nie służy do przekazywania zawiadomień o przestępstwie oraz innych pism procesowych. Przesłane w ten sposób pisma będą pozostawione bez biegu.
Zawiadomienia o przestępstwie oraz inne pisma procesowe mogą być składane osobiście w biurze podawczym prokuratury lub za pośrednictwem poczty.

 

Prokuratura Okręgowa w Radomiu jest państwową jednostką organizacyjną, nie posiadającą osobowości prawnej. Jej zadaniem jest strzeżenie praworządności oraz czuwanie nad ściganiem przestępstw, zgodnie z zakresem właściwości miejscowej określonym rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 marca 2010r. w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz.U. Nr 49, poz. 297). Zasady działania oraz sposoby realizacji zadań prokuratury określa ustawa o prokuraturze (tekst jednolity Dz.U. z 2011r. Nr 270, poz. 1599 z późn. zm.).

Data publikacji: 26 stycznia 2015

Ostatnia aktualizacja: 4 marca 2016

Osoba aktualizująca: Rafał Kot

Koniec śledztwa dot. skażonego mięsa dzika

Komunikat Prokuratura Rejonowa Radom- Wschód skierowała do sądu wniosek o skazanie Macieja Ł. za to, że w dniu 10 września 2015r w Radomiu  sfałszował protokół pobrania próbek przeznaczonych do badań mięsa  na obecność włośni  a następnie posłużył się nim w Powiatowym Inspektoracie Weterynaryjnym w celu przeprowadzenia dostarczonych  do badań próbek mięsa.  Opinia biegłego grafologa wykazała […]

więcej »


Dnia 11.04 2016 Komunikat Zmiana na stanowisku Prokuratora Okręgowego w Radomiu  Prokurator  Generalny powołał Pana Mirosława Wachnika do pełnienia funkcji Prokuratora Okręgowego w Radomiu. Uroczystego  wręczenia dekretu dokonała   Prokurator Regionalny w Lublinie – Pani Katarzyna Fedeńczuk  w dniu 11 kwietnia 2016 r. w  siedzibie Prokuratury Okręgowej w Radomiu. Pan Mirosław Wachnik został powołany na  prokuratora […]

więcej »


Śledztwo umorzone

Dnia, 8.04 2016 r. Komunikat Śledztwo w sprawie wyrządzenia w 2011 r. znacznej szkody majątkowej Gminie Miasta Radom przez Prezydenta Miasta Radom poprzez nadużycie udzielonych uprawnień lub niedopełnienia ciążącego na nim obowiązku, polegających na zbyciu  działki na rzecz spółki komunalnej RTBS Administrator z przeznaczeniem na budowę własnego biurowca, która następnie została odsprzedana przez spółkę innemu […]

więcej »


Wniosek o skazanie bez rozprawy 4 oskarżonych o nielegalny obrót paliwem

 Komunikat Prokuratura Okręgowa w Radomiu skierowała do Sądu Okręgowego w Radomiu wniosek o skazanie bez rozprawy czterech osób oskarżonych o działanie w ramach zorganizowanej grupy przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw w tym karno-skarbowych związanych  z nielegalnym obrotem paliwem, wystawianiem nierzetelnych i fikcyjnych faktur VAT oraz wyłudzaniem podatku VAT. Zarzuty dotyczą też pomocnictwa w popełnianiu […]

więcej »


zawiadomienie pokrzywdzonych o zakończeniu śledztwa w trybie art. 131§2 kpk

K o m u n i k a t  Prokuratura Okręgowa w Radomiu, działając w oparciu o treść art. 131 § 2 kpk, zawiadamia osoby pokrzywdzone przesłuchane w charakterze świadków w toku śledztwa sygn. akt PO V Ds. 12.2016 (poprzednia sygn. akt V Ds. 45/05, V Ds. 10/09 oraz V Ds. 31/15), że w dniu […]

więcej »


Rzecznik prasowy – Małgorzata Chrabąszcz przebywa na zwolnieniu lekarskim.

Do dnia 05.03.2016r. Rzecznik prasowy – Małgorzata Chrabąszcz – Prokurator Prokuratury Okręgowej w Radomiu, przebywa na zwolnieniu lekarskim. W tym okresie informacji o sprawach udzielać będą Prokuratorzy Rejonowi jednostek w których prowadzone są te sprawy, oraz  Naczelnicy Wydziałów V i VI Prokuratury Okręgowej w Radomiu w zakresie prowadzonych tam spraw.

więcej »


DYŻURY PROKURATORÓW W CZASIE TYGODNIA POMOCY OFIAROM PRZESTĘPSTW

    DYŻURY  W  PROKURATURACH  OKRĘGU  RADOMSKIEGO  pobierz (pdf)   DYŻURY  W  PROKURATURZE OKRĘGOWEJ  W  RADOMIU        pobierz (pdf)                 

więcej »


Obchody Tygodnia Ofiar Przestępstw w prokuraturach okręgu radomskiego

Dnia 10.02 2016r. Komunikat                                                                    Obchody Tygodnia Ofiar Przestępstw w prokuraturach okręgu radomskiego W dniach  22 – 26 lutego 2016r  odbywać się będzie akcja informacyjna na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwami. W akcji tej udział wezmą prokuratorzy Prokuratury Okręgowej i Prokuratur Rejonowych okręgu radomskiego. W Radomiu, Grójcu, Lipsku, Przysusze, Kozienicach, Zwoleniu i Szydłowcu wyznaczeni prokuratorzy będą udzielali […]

więcej »


Zmowa przetargowa w Pionkach – 2 podejrzanych

Komunikat. Dnia 01.02 2016r. Zmowa przetargowa w Pionkach podstawą prokuratorskich zarzutów-  2 podejrzanych. Prokurator postawił zarzuty osobie, która w okresie od  czerwca do  sierpnie 2014r w Pionkach  pełniła funkcję publiczną w Urzędzie Miasta Pionki i  miała wpływ na  wyłonienie najkorzystniejszej oferty przetargowej, oraz właścicielowi firmy przystępującej do przetargu na budowę, utrzymanie i administrowanie siecią światłowodowo […]

więcej »


Akt oskarżenia dot. nielegalnej produkcji i handlu wyrobami akcyzowymi

PO I A 060.2.2016 dnia 13.01 2016r                                      Komunikat Prokuratura Okręgowa w Radomiu skierowała do sądu akt oskarżenia sygn. VI Ds. 27/14  przeciwko zorganizowanej grupie przestępczej trudniącej się nielegalną produkcją i nielegalnym obrotem tytoniu, papierosami i alkoholem w postaci spirytusu, bez polskich znaków akcyzy. Oskarżono 37 osób. Straty z tytułu nieopłaconego podatku akcyzowego do Skarbu […]

więcej »


Dzień wolny od pracy w prokuraturach 24 grudnia 2015r

I A 060/108/15 dnia 21.12 2015r.                                     Komunikat W ślad za Zarządzeniem Prokuratora Generalnego i Prokuratora Apelacyjnego, Prokurator Okręgowy w Radomiu wydał zarządzenie  I A 021/77/15  w sprawie ustalenia dnia  24 grudnia 2015r  dniem wolnym od pracy dla wszystkich pracowników zatrudnionych w prokuraturach okręgu radomskiego tj. Prokuraturze Okręgowej w Radomiu oraz Prokuraturach Rejonowych : Radom- Wschód […]

więcej »


Areszt w sprawie wypadku drogowego i ucieczki z miejsca zdarzenia

I A 060/107/15 dnia 18.12 2015r                              Komunikat Na wniosek prokuratora sąd aresztował Mateusza K. pod zarzutem spowodowania wypadku drogowego i ucieczki z miejsca zdarzenia. oraz prowadzenia pojazdu bez uprawnień. W dniu 13 grudnia 2015r na ul. 11 Listopada podejrzany wjechał na przejście dla pieszych gdzie potrącił przechodzącego 13 letniego chłopca, który doznał obrażeń ciała. […]

więcej »


Śledztwo w sprawie niebezpiecznego znaleziska w Pionkach

I A 060/106/15 dnia 17.12 2015r                              Komunikat W dniu 17.12 2015r prokurator  wszczął śledztwo w sprawie zgromadzenia bez wymaganego zezwolenia w okresie od daty bliżej nieustalonej do 10.10 2015r w Pionkach i pozostawienia w miejscu do tego nie przeznaczonym na terenie byłych Zakładów Tworzyw Sztucznych PRONIT, materiałów wybuchowych w postaci nitrocelulozy, która może sprowadzić […]

więcej »


cd. sprawy uprowadzenia dziecka w Radomiu

IA 060/102/15,  dnia 12 grudnia 2015r Komunikat W dniu 11 grudnia 2015r prokurator złożył do Sądu Rejonowego w Radomiu wniosek o przedłużenie tymczasowego aresztowania wobec Sebastiana N. do dnia 3 marca 2016r uzasadniając tym, że zachodzi uzasadniona obawa ucieczki lub ukrywania się podejrzanego, utrudniania w bezprawny sposób postepowania karnego a także tym, że potrzeba zastosowania tymczasowego aresztowania […]

więcej »


cd. sprawy uprowadzenia dziecka w Radomiu

I A 060/ 101/15                                                                    Dnia 10.12 2015r.                                                                              Komunikat                 W dniu  dniach 9-10 grudnia 2015r  Sebastian N. został przesłuchany w charakterze podejrzanego pod zarzutem uprowadzenia małoletniego dziecka wbrew woli osoby powołanej do opieki, działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, jednocześnie pozbawiając go wolności na okres powyżej 7 dni tj. od 24 listopada […]

więcej »


Archiwum aktualności