A A- A+

 

 

bip

OFERTY PRACY

Radom, dnia  13 grudnia 2017r.

PO IV WOS 1111.5.2017 

KOMUNIKAT

 

          Komisja konkursowa powołana zarządzeniem Prokuratora Okręgowego w Radomiu nr 93/17 z dnia 16 listopada 2017r. do przeprowadzenia konkursu nr 5/17 na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Grójcu, działając na podstawie § 8 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzenia konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz. U. z 2014r. poz.400) w składzie:

 

Prokurator Okręgowy Mirosław Wachnik – przewodniczący komisji

referendarz Maria Sułowska – członek komisji

st. referent Agnieszka Kotkowska – sekretarz komisji

 

ogłasza wyniki trzeciego etapu konkursu:

 

 

          W związku z powyższym komisja konkursowa Prokuratury Okręgowej w Radomiu zakwalifikowała Panią Katarzynę Prykiel na stanowisko urzędnika w Prokuraturze Rejonowej w Grójcu.

 

Sekretarz komisji:

Agnieszka Kotkowska

st . referent  Prokuratury Okręgowej

 


Radom, dnia  6 grudnia 2017r.

PO IV WOS 1111.5.2017

KOMUNIKAT

 

   Komisja konkursowa powołana zarządzeniem Prokuratora Okręgowego w Radomiu nr 93/17 z dnia 16 listopada 2017r. do przeprowadzenia konkursu nr 5/17 na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Grójcu, działając na podstawie § 8 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzenia konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz. U. z 2014r. poz.400) w składzie:

Prokurator Okręgowy Mirosław Wachnik – przewodniczący komisji

referendarz Maria Sułowska – członek komisji

st. referent Agnieszka Kotkowska – sekretarz komisji

ogłasza, że do trzeciego etapu konkursu zostały zakwalifikowane kandydatki:

Trzeci etap konkursu  odbędzie się w dniu 13 grudnia 2017r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej (I piętro pokój nr 15) Prokuratury Okręgowej w Radomiu przy ul. Malczewskiego 7.

 

Sekretarz komisji:

Agnieszka Kotkowska

st. referent Prokuratury Okręgowej

 


Radom, dnia  29  listopada 2017r.

PO IV WOS 1111.5.2017

 

 

K O M U N I K A T

 

Powołana zarządzeniem nr 93/17 Prokuratora Okręgowego w Radomiu z dnia 16 listopada 2017r. komisja konkursowa do ogłoszenia nr 5/17 o naborze kandydatów na staż urzędniczy na stanowisko stażysta w Prokuraturze Rejonowej w Grójcu na posiedzeniu w dniu 29 listopada 2017r. podjęła uchwałę  o następującej treści:

„Komisja konkursowa do ogłoszenia nr 5/17 Prokuratora Okręgowego w Radomiu z dnia 13 listopada 2017r. o naborze kandydatów na staż urzędniczy na stanowisko stażysta w Prokuraturze Rejonowej w Grójcu, po zapoznaniu się ze zgłoszeniami 4 kandydatów na etat stażysty w Prokuraturze Rejonowej w Grójcu stwierdza, że po dokonaniu wstępnej selekcji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu ustala następującą listę kandydatów do drugiego etapu konkursu:

 1. Mateusz Puta
 2. Katarzyna Prykiel
 3. Urszula Kalinowska
 4. Anna Szybińska.”

Jednocześnie informuję, że II etap konkursu przeprowadzony zostanie
w dniu 6 grudnia 2017r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej (I piętro pokój nr 15) Prokuratury Okręgowej w Radomiu ul. Malczewskiego 7.

 

Sekretarz Komisji

st. referent Prokuratury Okręgowej – Agnieszka Kotkowska

 


Radom, dnia 28 listopada 2017r.

PO IV WOS 1111.4.2017

 

KOMUNIKAT

 

 

Komisja konkursowa powołana zarządzeniem Prokuratora Okręgowego w Radomiu nr 91/17 z dnia 8 listopada 2017r. do przeprowadzenia konkursu nr 4/17 na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Zwoleniu, działając na podstawie § 8 ust. 1 i 2 Rozporządzenia  Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzenia konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz. U. z 2014r. poz. 400) w składzie:

Prokurator Okręgowy Mirosław Wachnik – przewodniczący komisji

referendarz Maria Sułowska – członek komisji

st. referent Agnieszka Kotkowska – sekretarz komisji

ogłasza wyniki trzeciego etapu konkursu:

 

 

W związku z powyższym komisja konkursowa do zatrudnienia na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Zwoleniu zakwalifikowała Panią Magdalenę Bąk, zaś Pani Katarzyna Mazurkiewicz zostaje wpisana na listę rezerwową.

 

Sekretarz komisji:

Agnieszka Kotkowska

st. referent Prokuratury Okręgowej

 


 

Radom, dnia  21 listopada 2017r.

PO IV WOS 1111.4.2017

KOMUNIKAT

 

              Komisja konkursowa powołana zarządzeniem Prokuratora Okręgowego w Radomiu nr 91/17 z dnia 8 listopada 2017r. do przeprowadzenia konkursu nr 4/17 na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Zwoleniu, działając na podstawie § 8 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzenia konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz. U. z 2014r. poz.400)

w składzie:

Prokurator Okręgowy Mirosław Wachnik – przewodniczący komisji

referendarz Maria Sułowska – członek komisji

st. referent Agnieszka Kotkowska – sekretarz komisji

ogłasza, że do trzeciego etapu konkursu zostały zakwalifikowane kandydatki:

 

Pani Magdalena Bąk – 9,5 pkt

Pani Katarzyna Mazurkiewicz – 7,5 pkt

Pani Agnieszka Adach – 6 pkt

Pani Julita Wrześniewska – 6 pkt

 

Trzeci etap konkursu  odbędzie się w dniu 28 listopada 2017r.
o godz. 10.00
w sali konferencyjnej (I piętro pokój nr 15) Prokuratury Okręgowej
w Radomiu przy ul. Malczewskiego 7.

 

Sekretarz komisji:

st. referent Prokuratury Okręgowej – Agnieszka Kotkowska

 


Radom, dnia  14  listopada 2017r.

PO IV WOS 1111.4.2017

 

 

K O M U N I K A T

 

Powołana zarządzeniem nr 91/17 Prokuratora Okręgowego w Radomiu z dnia 8 listopada 2017r. komisja konkursowa do ogłoszenia nr 4/17 o naborze kandydatów na staż urzędniczy
na stanowisko stażysta w Prokuraturze Rejonowej w Zwoleniu na posiedzeniu w dniu 14 listopada 2017r. podjęła uchwałę o następującej treści:

„Komisja konkursowa do ogłoszenia nr 4/17 Prokuratora Okręgowego w Radomiu z dnia 26 października 2017r. o naborze kandydatów na staż urzędniczy na stanowisko stażysta w Prokuraturze Rejonowej w Zwoleniu, po zapoznaniu się ze zgłoszeniami 6 kandydatów na etat stażysty w Prokuraturze Rejonowej w Zwoleniu stwierdza, że po dokonaniu wstępnej selekcji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu ustala następującą listę kandydatów do drugiego etapu konkursu:

 1. Julita Wrześniewska
 2. Beata Jędra
 3. Agnieszka Adach
 4. Katarzyna Mazurkiewicz
 5. Magdalena Bąk
 6. Wioletta Urbańska”.

 

Jednocześnie informuję, że II etap konkursu przeprowadzony zostanie w dniu 21 listopada 2017r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej (I piętro pokój nr 15) Prokuratury Okręgowej w Radomiu ul. Malczewskiego 7.

 

Sekretarz Komisji

st. referent Prokuratury Okręgowej – Agnieszka Kotkowska

 


Radom, dn. 13.11.2017

PO IV WOS 1111.5.2017

I N F O R M A C J A

 

O NABORZE KANDYDATA NA STAŻ URZĘDNICZY  W DRODZE KONKURSU NR 5/17 Prokuratury Okręgowej w Radomiu ul. Malczewskiego 7

 

Prokurator Okręgowy w Radomiu

 

działając na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury ( tekst jedn.: Dz.U. z 2017r  poz. 246 z późn. zm.) w zw. z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (tekst jedn. Dz.U. z 2014r  poz.400) zatrudni z dniem 18 grudnia 2017r.

 

 na staż urzędniczy na stanowisko:  stażysta

       1 osobę – 1 etat w Prokuraturze Rejonowej w Grójcu

w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

Ostateczny termin składania dokumentów mija

w dniu   21 listopada 2017r.

Do podstawowego zakresu zadań na  stanowisku  będzie należało:

 1. wykonywanie czynności kancelaryjno-biurowych i pomocniczych zgodnie z przepisami prawa oraz zarządzeniami i poleceniami Prokuratorów Generalnego, Krajowego i kierownika jednostki prokuratury,
 2. obsługa bazy danych – Systemu Informatycznego Prokuratury „LIBRA 2.5”
 3. obsługa komputera: programów Microsoft Office, Word, Excel, Power Point, Outlook, LEX.

Osoby ubiegające się o zatrudnienie powinny spełniać następujące wymogi:

                              Kandydaci na staż urzędniczy muszą posiadać obywatelstwo polskie  zgodnie z art. 3 ust. 1 Ustawy z dnia 16.09.1982r o pracownikach urzędów państwowych (tekst jedn. Dz.U. z 2016r  poz. 1511 z późn. zm.).

Pożądane wymagania dodatkowe:

 

Konkurs składa się z trzech etapów:

I etap  –  powołana przez Prokuratora Okręgowego w Radomiu komisja konkursowa dokona wstępnej selekcji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu – w dniu  29 listopada 2017r.

II etap – komisja konkursowa w celu sprawdzenia praktycznego przygotowania kandydatów do wykonywania pracy na w/w stanowisku przeprowadzi sprawdzian umiejętności praktycznego posługiwania się komputerem.

Komisja konkursowa dokonuje oceny każdego kandydata w skali punktowej  w przedziale od 1 do 10. 

III etapkomisja konkursowa przeprowadzi rozmowę kwalifikacyjną, której przedmiotem będzie sprawdzenie umiejętności kandydata dotyczących wykorzystania   w praktyce jego wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy.

 

Wyniki I etapu

Komisja konkursowa o wynikach I etapu konkursu zawiadomi w ciągu 7 dni przed terminem II etapu konkursu przez umieszczenie na stronie internetowej www.prokuratura.radom.pl oraz w siedzibie prokuratury listy kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu ze wskazaniem daty, miejsca i godziny rozpoczęcia II etapu konkursu.

Wyniki II etapu

Komisja konkursowa o wynikach II etapu konkursu zawiadomi w ciągu 7 dni przed terminem III etapu konkursu przez umieszczenie na stronie internetowej www.prokuratura.radom.pl oraz w siedzibie prokuratury listy kandydatów dopuszczonych do III etapu konkursu ze wskazaniem daty, miejsca i godziny rozpoczęcia III etapu konkursu.

Wyniki III etapu

Po przeprowadzeniu III etapu konkursu komisja konkursowa niezwłocznie podejmie uchwałę o zakwalifikowaniu kandydata na stanowisko stażysta. Informacja  o wyborze kandydata na stanowisko stażysta podana będzie do publicznej wiadomości poprzez jej wywieszenie w siedzibie prokuratury i na stronie internetowej www.prokuratura.radom.pl .

 

Wymagane dokumenty:

 

                                Dokumenty należy składać w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Radomiu ul. Malczewskiego 7 lub przesłać pocztą ze wskazaniem sygnatury konkursu na adres prokuratury: Prokuratura Okręgowa 26-600 Radom ul. Malczewskiego 7.  W razie przesłania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego. W przypadku wątpliwości dodatkowych informacji udziela pracownik kadr tel. 048-36-80-722  lub  723  w godz.  od 7.30 do 15.30.-

 

PROKURATOR OKRĘGOWY

Mirosław Wachnik

 

 


PO IV WOS 1111.4.2017

Radom, dnia 26 października 2017r.

I N F O R M A C J A

 

O NABORZE KANDYDATA NA STAŻ URZĘDNICZY  W DRODZE KONKURSU NR 4/17 Prokuratury Okręgowej w Radomiu ul. Malczewskiego 7

 

Prokurator Okręgowy w Radomiu

działając na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury ( tekst jedn.: Dz.U. z 2017r  poz. 246 z późn. zm.) w zw. z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (tekst jedn. Dz.U. z 2014r  poz.400) zatrudni z dniem 1 grudnia 2017r.

 na staż urzędniczy na stanowisko:  stażysta

       1 osobę – 1 etat w Prokuraturze Rejonowej w Zwoleniu

w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

Ostateczny termin składania dokumentów mija

w dniu   7 listopada 2017r.

 

Do podstawowego zakresu zadań na  stanowisku  będzie należało:

 1. wykonywanie czynności kancelaryjno-biurowych i pomocniczych zgodnie z przepisami prawa oraz zarządzeniami i poleceniami Prokuratorów Generalnego, Krajowego i kierownika jednostki prokuratury,
 2. obsługa bazy danych – Systemu Informatycznego Prokuratury „LIBRA 2.5”
 3. obsługa komputera: programów Microsoft Office, Word, Excel, Power Point, Outlook, LEX.

Osoby ubiegające się o zatrudnienie powinny spełniać następujące wymogi:

    Kandydaci na staż urzędniczy muszą posiadać obywatelstwo polskie  zgodnie z art. 3 ust. 1 Ustawy z dnia 16.09.1982r o pracownikach urzędów państwowych (tekst jedn. Dz.U. z 2016r  poz. 1511 z późn. zm.).

 Pożądane wymagania dodatkowe:

Konkurs składa się z trzech etapów:

I etap  –  powołana przez Prokuratora Okręgowego w Radomiu komisja konkursowa dokona wstępnej selekcji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu – w dniu  14 listopada 2017r.

II etap – komisja konkursowa w celu sprawdzenia praktycznego przygotowania kandydatów do wykonywania pracy na w/w stanowisku przeprowadzi sprawdzian umiejętności praktycznego posługiwania się komputerem.

Komisja konkursowa dokonuje oceny każdego kandydata w skali punktowej w przedziale od 1 do 10. 

III etapkomisja konkursowa przeprowadzi rozmowę kwalifikacyjną, której przedmiotem będzie sprawdzenie umiejętności kandydata dotyczących wykorzystania w praktyce jego wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy.

 

Wyniki I etapu

Komisja konkursowa o wynikach I etapu konkursu zawiadomi w ciągu 7 dni przed terminem II etapu konkursu przez umieszczenie na stronie internetowej www.prokuratura.radom.pl oraz w siedzibie prokuratury listy kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu ze wskazaniem daty, miejsca i godziny rozpoczęcia II etapu konkursu.

Wyniki II etapu

Komisja konkursowa o wynikach II etapu konkursu zawiadomi w ciągu 7 dni przed terminem III etapu konkursu przez umieszczenie na stronie internetowej
www.prokuratura.radom.pl oraz w siedzibie prokuratury listy kandydatów dopuszczonych do III etapu konkursu ze wskazaniem daty, miejsca i godziny rozpoczęcia III etapu konkursu.

Wyniki III etapu

Po przeprowadzeniu III etapu konkursu komisja konkursowa niezwłocznie podejmie uchwałę o zakwalifikowaniu kandydata na stanowisko stażysta. Informacja  o wyborze kandydata na stanowisko stażysta podana będzie do publicznej wiadomości poprzez jej wywieszenie w siedzibie prokuratury i na stronie internetowej www.prokuratura.radom.pl .

 

Wymagane dokumenty:

 

                                Dokumenty należy składać w siedzibie Prokuratury Okręgowej  w Radomiu ul. Malczewskiego 7 lub przesłać pocztą ze wskazaniem sygnatury konkursu na adres prokuratury: Prokuratura Okręgowa 26-600 Radom ul. Malczewskiego 7.  W razie przesłania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.
W przypadku wątpliwości dodatkowych informacji udziela pracownik kadr tel. 048-36-80-722  lub  723  w godz.  od 7.30 do 15.30.-

 

 

 

                                                                            PROKURATOR OKRĘGOWY

                                                                             Mirosław Wachnik

 

 


Radom, dnia 23 października 2017r.

PO IV WOS 1110.10.2017

 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko asesora

w Prokuraturze Rejonowej w Grójcu

 

 

Prokurator Okręgowy w Radomiu informuje o wszczęciu procedury naboru na 1 wolne stanowisko asesora w Prokuraturze Rejonowej w Grójcu.

Osoby zainteresowane uzyskaniem nominacji i spełniające wymogi do mianowania na stanowisko asesora określone w ustawie z dnia 28 stycznia 2016r. – Prawo o prokuraturze (t.j. Dz.U. z 2017r., poz.1767), winny w terminie do dnia 30 października 2017r. złożyć stosowny wniosek adresowany do Prokuratora Generalnego za pośrednictwem Prokuratora Okręgowego w Radomiu.

                   Do wniosku należy dołączyć dokumenty, o których mowa w art.77§1 cyt. wyżej ustawy, a ponadto:

 

                          Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonu: (48) 36 80 722 lub (48) 36 80 723.

 

Mirosław Wachnik

 


 

Radom, dnia 17 sierpnia 2017r.

PO IV WOS 1111.3.2017

 

Ogłoszenie

 

Prokurator Okręgowy w Radomiu po zapoznaniu z wynikami prac komisji konkursowej powołanej zarządzeniem nr 53/17 z dnia 3 lipca 2017r. do przeprowadzenia konkursu nr 3/17 na staż asystencki na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Radomiu, działając na podstawie § 10 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora z dnia 2 listopada 2016r. (Dz. U. z 2016r. poz. 1838) w składzie: Robert Barszczyński, Zastępca Prokuratora Okręgowego w Radomiu-przewodniczący komisji, Agnieszka Duszyk, prokurator Prokuratury Okręgowej w Radomiu, Naczelnik Wydziału I Śledczego – członek komisji oraz Grzegorz Talarek, prokurator Prokuratury Okręgowej w Radomiu – sekretarz komisji, ogłasza wyniki trzeciego etapu konkursu przeprowadzonego w dniu 17 sierpnia 2017r.

Do zatrudnienia na staż asystencki na docelowe stanowisko asystenta prokuratora został zakwalifikowany:

 

Pan Mariusz Walkiewicz – 35 pkt z II etapu, 8,5 pkt z II etapu, razem 43,5 pkt.

 

Natomiast Pani Monika Zagdańska z wynikiem 40 pkt (31 pkt z II etapu oraz 9 pkt z III etapu) została umieszczona na liście rezerwowej.

 

Jednocześnie komisja dziękuje pozostałym kandydatom za udział w konkursie.

 

Prokurator Okręgowy

Mirosław Wachnik  

 

 

Radom, dnia 10 sierpnia 2017r.

PO IV WOS 1111.3.2017         

Ogłoszenie

 

Komisja konkursowa powołana zarządzeniem Prokuratora Okręgowego w Radomiu nr 53/17 z dnia 3 lipca 2017r. do przeprowadzenia konkursu nr 3/17 na staż asystencki na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Radomiu, działając na podstawie § 7 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora z dnia 2 listopada 2016r. (Dz. U. z 2016r. poz. 1838) w składzie: Robert Barszczyński, Zastępca Prokuratora Okręgowego w Radomiu-przewodniczący komisji, Agnieszka Duszyk, prokurator Prokuratury Okręgowej w Radomiu, Naczelnik Wydziału I Śledczego – członek komisji oraz Grzegorz Talarek, prokurator Prokuratury Okręgowej w Radomiu – sekretarz komisji ogłasza, że kandydaci którzy przystąpili do drugiego etapu uzyskali następujące wyniki (w kolejności alfabetycznej):

 1. Pani Marlena Drążyk – 24 pkt z testu, 4 pkt z kazusu, łącznie 28 pkt
 2. Pani Daniela Karasek – 22 pkt z testu, 4 pkt z kazusu, łącznie  26 pkt
 3. Pan Ireneusz Podlewski – 17 pkt z testu, 2 pkt z kazusu, łącznie 19 pkt
 4. Pan Mariusz Walkiewicz – 29 pkt z testu,  6 pkt z kazusu, łącznie  35 pkt
 5. Pani Monika Zagdańska – 24 pkt z testu,  7 pkt z kazusu, łącznie  31 pkt

Do trzeciego etap konkursu zostali zakwalifikowani następujący kandydaci w kolejności alfabetycznej:

 1. Pan Mariusz Walkiewicz,
 2. Pani Monika Zagdańska.

Trzeci etap konkursu – rozmowa kwalifikacyjna – odbędzie się w dniu 17 sierpnia 2017r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Prokuratury Okręgowej w Radomiu przy ul. Malczewskiego 7.

 

Sekretarz komisji:

   Prokurator Grzegorz Talarek

 

 

Radom, dnia 3 sierpnia 2017r.

PO IV WOS 1111.3.2017        

Ogłoszenie

 

Komisja konkursowa powołana zarządzeniem Prokuratora Okręgowego w Radomiu nr 53/17 z dnia 3 lipca 2017r. do przeprowadzenia konkursu nr 3/17 na staż asystencki na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Radomiu, działając na podstawie § 7 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora z dnia 2 listopada 2016r. (Dz. U. z 2016r. poz. 1838) w składzie: Robert Barszczyński, Zastępca Prokuratora Okręgowego w Radomiu-przewodniczący komisji, Agnieszka Duszyk, prokurator Prokuratury Okręgowej w Radomiu, Naczelnik Wydziału I Śledczego – członek komisji oraz Grzegorz Talarek, prokurator Prokuratury Okręgowej w Radomiu – sekretarz komisji ogłasza, że do drugiego etap konkursu zostali zakwalifikowani następujący kandydaci w kolejności alfabetycznej:

 1. Pani Marlena Drążyk
 2. Pani Daniela Karasek
 3. Pan Ireneusz Podlewski
 4. Pani Aleksandra Szczęsna
 5. Pan Mariusz Walkiewicz
 6. Pani Monika Zagdańska

 Drugi etap konkursu – praca pisemna – odbędzie się w dniu 10 sierpnia 2017r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Prokuratury Okręgowej w Radomiu przy ul. Malczewskiego 7.

Kandydat Marcin Kaczmarek nie został dopuszczony do drugiego etapu konkursu z uwagi na nie złożenie wniosku o zatrudnienie na stanowisko asystenta prokuratora, co stanowi brak formalny wynikający z §3 ust. pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości a jednocześnie cyt. wyżej Rozporządzenie nie przewiduje trybu uzupełniania braków formalnych dokumentów.

 

Sekretarz komisji:

    Prokurator Grzegorz Talarek

 

 

PO IV WOS 1111.3.2017

I N F O R M A C J A

 

O NABORZE KANDYDATA NA URZĘDNIKA W DRODZE KONKURSU NR 3/17 Prokuratury Okręgowej w Radomiu ul. Malczewskiego 7

 

Prokurator Okręgowy w Radomiu

działając na podstawie art. 180 § 1 i 2 ustawy z dnia 28 stycznia 2016r. Prawo o prokuraturze (Dz. U.  z 2016r.  poz. 177 z późn. zm.) w zw. z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016r w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz.U. z 2016r  poz. 1838)

 

zatrudni z dniem 1 września 2017r.

jedną osobę w pełnym wymiarze czasu pracy

 na staż asystencki

na stanowisko:  asystent prokuratora

w Prokuraturze Okręgowej w Radomiu.

 

Ostateczny termin składania dokumentów mija

w dniu 25 lipca 2017r.

                   Osoby ubiegające się o zatrudnienie powinny spełniać, zgodnie  z art. 176 § 1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016r Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2016r  poz. 177 z późn. zm.) następujące wymogi:

 1. posiadać obywatelstwo polskie i korzystać z pełni praw cywilnych 
  i obywatelskich, a także nie być prawomocnie skazane za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
 1. być nieskazitelnego charakteru,
 1. mieć ukończone wyższe studia w Polsce z tytułem magistra lub zagraniczne studia uznane w Polsce.
 1. mieć ukończone 24 lata

Konkurs zostanie przeprowadzony w Prokuraturze Okręgowej w Radomiu ul. Malczewskiego 7 w trzech etapach :

– pierwszy etap – wstępna weryfikacja zgłoszeń kandydatów,

– drugi etap – praca pisemna,

– trzeci etap – rozmowa kwalifikacyjna.

W pierwszym etapie konkursu komisja konkursowa dokona selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu. Po stwierdzeniu, że złożone w terminie zgłoszenia spełniają wymogi formalne. Komisja konkursowa ustali listę kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu i umieści ją w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie prokuratury oraz dokona publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej – do dnia 3 sierpnia 2017r,     a także poda termin drugiego etapu konkursu.

Drugi etap konkursu składa się z pracy pisemnej w dwóch częściach:

Pierwsza – testu obejmującego 36 pytań jednokrotnego wyboru z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego oraz prawa konstytucyjnego wraz z zagadnieniami ustroju sądów i prokuratury,

Druga – pracy pisemnej na jeden z dwóch tematów z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego, wybrany  przez  kandydata; praca pisemna może polegać na rozwiązaniu kazusu procesowego.

Komisja przygotuje pytania testowe i dwa tematy pracy pisemnej mając na względzie konieczność oceny u kandydata:

–  znajomości przepisów prawa w dziedzinie prawa karnego materialnego i procesowego oraz prawa konstytucyjnego wraz z zagadnieniami ustroju sądów i prokuratury,

– umiejętności stosowania przepisów prawa oraz formułowania wypowiedzi, z uwzględnieniem wymogów poprawności językowej, logiki wywodu i argumentacji prawniczej.

Konkurs trwa 90 minut. Za każde prawidłowe rozwiązanie pytania testowego komisja przyznaje 1 punkt. Pracę pisemną kandydata komisja ocenia w skali od 0 do 9 punktów, biorąc pod uwagę znajomość przepisów prawa w dziedzinach wskazanych powyżej, umiejętność stosowania przepisów prawa, poprawność językową i logiczną wywodu oraz poprawność argumentacji prawniczej.

Do trzeciego etapu konkursu są dopuszczeni kandydaci, którzy uzyskali podczas drugiego etapu co najmniej 29 punktów, w tym co najmniej 4 punkty z pracy pisemnej.

Wyniki z drugiego etapu

Komisja konkursowa ustali listę kandydatów dopuszczonych do trzeciego etapu konkursu i umieszcza ją w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie prokuratury oraz udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej.

Trzeci etap konkursu

Podczas trzeciego etapu konkursu komisja sprawdza predyspozycje kandydata do wykonywania zadań asystenta prokuratora i ocenia je w skali od 0 do 9 punktów, biorąc pod uwagę umiejętność szybkiego podejmowania decyzji dotyczących postępowania w dochodzeniu, poprawność formułowania wniosków w zakresie planowania czynności w dochodzeniu, umiejętność oceny prawidłowości kierunków postępowania w dochodzeniu oraz zakresu przedmiotowego i podmiotowego dochodzenia oraz umiejętność oceny prawidłowości wszczynania dochodzenia.

Wyniki

Po zakończeniu trzeciego etapu konkursu komisja ustala niezwłocznie liczbę punktów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów i wskazuje kandydatów, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów, w celu zakwalifikowania do zatrudnienia na stanowisku asystenta prokuratora.

W przypadku uzyskania przez kandydatów tej samej liczby punktów komisja dokonuje wyboru kandydata, biorąc pod uwagę doświadczenie w stosowaniu prawa oraz dodatkowe kwalifikacje przydatne do wykonywania pracy na stanowisku asystenta prokuratora wynikające z dokumentów dołączonych do zgłoszenia.

Imię i nazwisko kandydata zakwalifikowanego do przyjęcia na stanowisko asystenta prokuratora podane zostanie do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w siedzibie prokuratury oraz publikację w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wymagane dokumenty:

 1. zgłoszenie do konkursu,
 2. wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta prokuratora, 
 3. kwestionariusz osobowy,
 4. życiorys (własnoręcznie napisany),
 5. informacja o przebiegu kariery zawodowej,
 6. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. oświadczenie kandydata o tym, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
 8. oświadczenie kandydata, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 9. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu,
 10. dwie aktualne fotografie zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 11. informacja z Krajowego Rejestru Karnego dotycząca kandydata.

 

Kandydat może również złożyć dokumenty dodatkowe – niewymagane – potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia, a w szczególności potwierdzające złożenie egzaminu prokuratorskiego lub sędziowskiego.

 

Dokumenty należy składać w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Radomiu ul. Malczewskiego 7 lub przesłać pocztą na wymieniony adres prokuratury, ze wskazaniem sygnatury konkursu. W razie przesłania dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego, za datę ich złożenia uważa się datę nadania przesyłki  w placówce pocztowej operatora. Dodatkowych informacji udziela pracownik kadr  tel.  048-36-80-722  lub  723  w godz.  od 7.30 do 15.30.

 

 

                                                                     PROKURATOR OKRĘGOWY

                                                                        Mirosław Wachnik

 


Radom, dnia 24 marca 2017r.

PO IV WOS 1111.2.2017                  

Ogłoszenie

 

    Prokurator Okręgowy w Radomiu po zapoznaniu z wynikami prac komisji konkursowej powołanej zarządzeniem nr PO IV WOS 021.20.2017 z dnia 28 lutego 2017r. do przeprowadzenia konkursu nr 2/17 na staż asystencki na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Radomiu, działając na podstawie § 10 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora z dnia 2 listopada 2016r. (Dz. U. z 2016r. poz. 1838) w składzie: Agnieszka Duszyk – prokurator Prokuratury Okręgowej w Radomiu, Naczelnik Wydziału I Śledczego – przewodniczący komisji oraz Tomasz Radecki – prokurator Prokuratury Okręgowej w Radomiu, Naczelnik Wydziału II do spraw Przestępczości Gospodarczej i sekretarz komisji Grzegorz Talarek – prokurator Prokuratury Okręgowej w Radomiu, ogłasza wyniki trzeciego etapu konkursu przeprowadzonego w dniu 24 marca 2017r.

Do zatrudnienia na staż asystencki na docelowe stanowisko asystenta prokuratora zostają zakwalifikowani:

 1. Pan Michał Skrok – 39 pkt z II etapu, 9 pkt z III etapu, razem 48 pkt.
 2. Pan Damian Wilczak – 37,5 pkt z II etapu, 9 pkt z III etapu, razem 46,5 pkt.
 3. Pani Paulina Ratajczyk – 37 pkt z II etapu, 9 pkt z III etapu, razem 46 pkt
 4. Pan Jakub Gabriel Sałek – 36 pkt z II etapu, 9 pkt z III etapu, razem 45 pkt
 5. Pani Magdalena Migasiuk – 35 pkt z II etapu, 9 pkt z III etapu, razem 44 pkt

 

Komisja nie utworzyła listy rezerwowej kandydatów.

Jednocześnie komisja dziękuje pozostałym kandydatom za udział w konkursie.

 

    Prokurator Okręgowy

      Mirosław Wachnik  

 

 


Radom, dnia 17 marca 2017r.

PO IV WOS 1111.2.2017  

 

Ogłoszenie

    Komisja konkursowa powołana zarządzeniem Prokuratora Okręgowego w Radomiu nr PO IV WOS 021.20.2017 z dnia 28 lutego 2017r. do przeprowadzenia konkursu nr 2/17 na staż asystencki na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Radomiu, działając na podstawie § 7 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora z dnia 2 listopada 2016r. (Dz. U. z 2016r. poz. 1838) w składzie: Agnieszka Duszyk – prokurator Prokuratury Okręgowej w Radomiu, Naczelnik Wydziału I Śledczego – przewodniczący komisji oraz Tomasz Radecki – prokurator Prokuratury Okręgowej w Radomiu, Naczelnik Wydziału II do spraw Przestępczości Gospodarczej – członek komisji i sekretarz komisji Grzegorz Talarek – prokurator Prokuratury Okręgowej w Radomiu ogłasza, że do trzeciego etap konkursu zostali zakwalifikowani następujący kandydaci w kolejności alfabetycznej:

 1. Pani Marlena Drążyk – 27 pkt z testu, 7 pkt z kazusu, łącznie 34 pkt
 2. Pan Łukasz Kropisz – 32 pkt z testu, 6 pkt z kazusu, łącznie 38 pkt
 3. Pani Magdalena Migasiuk – 26 pkt z testu, 9 pkt z kazusu, łącznie 35 pkt
 4. Pani Monika Piwowarek – 24 pkt z testu, 5 pkt z kazusu, łącznie 29 pkt
 5. Pani Ewa Pożyczka – 28 pkt z testu, 5 pkt z kazusu, łącznie 33 pkt
 6. Pani Paulina Ratajczyk – 31 pkt z testu, 6 pkt z kazusu, łącznie 37 pkt
 7. Pan Jakub Sałek – 29 pkt z testu, 7 pkt z kazusu, łącznie 36 pkt
 8. Pan Mateusz Skowron – 28 pkt z testu, 6 pkt z kazusu, łącznie 34 pkt
 9. Pan Michał Skrok – 32 pkt z testu, 7 pkt z kazusu, łącznie 39 pkt
 10. Pan Tomasz Szewczyk – 30 pkt z testu, 7 pkt z kazusu, łącznie 37 pkt
 11. Pan Sebastian Ślusarski – 30 pkt z testu, 4 pkt z kazusu, łącznie 34 pkt
 12. Pan Damian Wilczak – 31 pkt z testu, 6,5 pkt z kazusu, łącznie 37,5 pkt
 13. Pani Kamila Wróbel – 24 pkt z testu, 5 pkt z kazusu, łącznie 29 pkt

    Trzeci etap konkursu – rozmowa kwalifikacyjna – odbędzie się w dniu 24 marca 2017r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Prokuratury Okręgowej w Radomiu przy ul. Malczewskiego 7.

 

Sekretarz komisji:

 Prokurator Grzegorz Talarek

 


Radom, dnia 8 marca 2017r.

PO IV WOS 1111.2.2017

Ogłoszenie

 

Komisja konkursowa powołana zarządzeniem Prokuratora Okręgowego w Radomiu nr PO IV WOS 021.20.2017 z dnia 28 lutego 2017r. do przeprowadzenia konkursu nr 2/17 na staż asystencki na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Radomiu, działając na podstawie § 7 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora z dnia 2 listopada 2016r. (Dz. U. z 2016r. poz. 1838) w składzie: Agnieszka Duszyk – prokurator Prokuratury Okręgowej w Radomiu, Naczelnik Wydziału I Śledczego – przewodniczący komisji oraz Tomasz Radecki – prokurator Prokuratury Okręgowej w Radomiu, Naczelnik Wydziału II do spraw Przestępczości Gospodarczej – członek komisji i sekretarz komisji Grzegorz Talarek – prokurator Prokuratury Okręgowej w Radomiu ogłasza, że do drugiego etap konkursu zostali zakwalifikowani następujący kandydaci w kolejności alfabetycznej:

 1. Pani Marlena Czyżewska
 2. Pani Marlena Drążyk
 3. Pan Łukasz Kropisz
 4. Pani Magdalena Migasiuk
 5. Pani Monika Piwowarek
 6. Pani Ewa Pożyczka
 7. Pani Paulina Ratajczyk
 8. Pan Jakub Gabriel Sałek
 9. Pan Mateusz Nikifor Skowron
 10. Pan Michał Skrok
 11. Pan Tomasz Szewczyk
 12. Pan Sebastian Ślusarski
 13. Pan Damian Wilczak
 14. Pani Kamila Wróbel

Drugi etap konkursu – praca pisemna – odbędzie się w dniu 17 marca 2017r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Prokuratury Okręgowej w Radomiu przy ul. Malczewskiego 7.

 

Sekretarz komisji:

   Prokurator Grzegorz Talarek

 

 

Radom, dnia 24 lutego 2017r.

PO III OS 1111.1.2017 

OGŁOSZENIE

 

                  Komisja konkursowa powołana zarządzeniem Prokuratora Okręgowego w Radomiu nr PO IV WOS 021.12.2017 z dnia 8 lutego 2017r. do przeprowadzenia konkursu nr 1/17 na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Grójcu, działając na podstawie § 8 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzenia konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz. U. z 2014r. poz.400) ogłasza, że w trzecim etapie konkursu uczestniczyła Pani Patrycja Job, która uzyskała w wyniku egzaminu (w skali od 1 do 10) – 10 punktów.

                                    W związku z powyższym komisja konkursowa Prokuratury Okręgowej w Radomiu zgłosiła Panią Patrycję Job na stanowisko urzędnika-stażysty w Prokuraturze Rejonowej w Grójcu.

                       

Sekretarz komisji:

Teresa Jagodzińska

st .insepktor ds.biurowości

 

 

Radom, dnia  17  lutego 2017 r.

PO III OS 1111.1.2017 

Ogłoszenie

 

              Komisja konkursowa powołana zarządzeniem Prokuratora Okręgowego w Radomiu
nr PO IV WOS 021.12.2017 z dnia 8 lutego 2017r. do przeprowadzenia konkursu nr 1/17 na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Grójcu, działając na podstawie § 8 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzenia konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz. U. z 2014r. poz.400) w składzie:

prokurator Sławomir Jóźwik – przewodniczący komisji

referendarz Marzena Kiełbania – członek komisji

 st..inspektor ds.biurowości Teresa Jagodzińska– sekretarz komisji

ogłasza, że do trzeciego etapu konkursu została zakwalifikowana kandydatka:

 

Pani Patrycja Job

 

która uzyskała w wyniku egzaminu (w skali od 1 do 10)  – 9 punktów.

 

                        Trzeci etap konkursu  odbędzie się w dniu 24 lutego 2017r. o godz. 09.00 w sali konferencyjnej Prokuratury Okręgowej w Radomiu przy ul. Malczewskiego 7.

 

Sekretarz komisji:

Teresa Jagodzińska

st .insepktor ds.biurowości

 


Radom, dnia  9  lutego 2017r.

PO III OS 1111.1.2017 

Ogłoszenie

 

   Komisja konkursowa powołana zarządzeniem Prokuratora Okręgowego w Radomiu nr PO IV WOS 021.12.2017 z dnia 8 lutego 2017r.  do przeprowadzenia konkursu nr 1/17 na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Grójcu, działając na podstawie § 8 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzenia konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz. U. z 2014r. poz.400) w składzie:

prokurator Sławomir Jóźwik – przewodniczący komisji

referendarz Marzena Kiełbania – członek komisji

 st..inspektor ds.biurowości Teresa Jagodzińska– sekretarz komisji

ogłasza, że do drugiego etap konkursu została zakwalifikowana kandydatka:

Pani Patrycja Job

                                   Drugi etap konkursu – sprawdzian umiejętności praktycznego posługiwania się komputerem w pracy – odbędzie się w dniu 17 lutego 2017r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Prokuratury Okręgowej w Radomiu przy ul. Malczewskiego 7.

 

Sekretarz komisji:

 Teresa Jagodzińska

st .insepktor ds.biurowości

 


Radom, dnia 9 lutego 2017r

PO IV WOS 1111.2.2017

I N F O R M A C J A

 

O NABORZE KANDYDATÓW NA URZĘDNIKA W DRODZE KONKURSU NR 2/17 Prokuratury Okręgowej

w Radomiu ul. Malczewskiego 7

 

Prokurator Okręgowy w Radomiu

 

działając na podstawie art. 180 § 1 i 2 ustawy z dnia 28 stycznia 2016r. Prawo o prokuraturze (Dz. U.  z 2016r.  poz. 177 z późn. zm.) w zw. z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016r w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz.U. z 2016r  poz. 1838)

 

zatrudni z dniem 1 kwietnia 2017r.

pięć osób w pełnym wymiarze czasu pracy

 na staż asystencki

na stanowisko:  asystent prokuratora

w Prokuraturze Okręgowej w Radomiu.

 

Ostateczny termin składania dokumentów mija

w dniu 28 lutego 2017r.

 

                   Osoby ubiegające się o zatrudnienie powinny spełniać, zgodnie z art. 176 § 1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016r Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2016r  poz. 177 z późn. zm.) następujące wymogi:

 

 

Konkurs zostanie przeprowadzony w Prokuraturze Okręgowej w Radomiu ul. Malczewskiego 7 w trzech etapach :

 

– pierwszy etap – wstępna weryfikacja zgłoszeń kandydatów,

– drugi etap – praca pisemna,

– trzeci etap – rozmowa kwalifikacyjna.

 

W pierwszym etapie konkursu komisja konkursowa dokona selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu. Po stwierdzeniu, że złożone w terminie zgłoszenia spełniają wymogi formalne. Komisja konkursowa ustali listę kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu i umieści ją w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie prokuratury oraz dokona publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej – do dnia 13 marca 2017r
a także poda termin drugiego etapu konkursu.

 

Drugi etap konkursu składa się z pracy pisemnej w dwóch częściach:

 

Pierwsza – testu obejmującego 36 pytań jednokrotnego wyboru z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego oraz prawa konstytucyjnego wraz z zagadnieniami ustroju sądów i prokuratury,

 

Druga – pracy pisemnej na jeden z dwóch tematów z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego, wybrany  przez  kandydata; praca pisemna może polegać na rozwiązaniu kazusu procesowego.

 

Komisja przygotuje pytania testowe i dwa tematy pracy pisemnej mając na względzie konieczność oceny u kandydata:

–  znajomości przepisów prawa w dziedzinie prawa karnego materialnego i procesowego oraz prawa konstytucyjnego wraz z zagadnieniami ustroju sądów i prokuratury,

– umiejętności stosowania przepisów prawa oraz formułowania wypowiedzi, z uwzględnieniem wymogów poprawności językowej, logiki wywodu i argumentacji prawniczej.

Konkurs trwa 90 minut. Za każde prawidłowe rozwiązanie pytania testowego komisja przyznaje 1 punkt. Pracę pisemną kandydata komisja ocenia w skali od 0 do 9 punktów, biorąc pod uwagę znajomość przepisów prawa w dziedzinach wskazanych powyżej, umiejętność stosowania przepisów prawa, poprawność językową i logiczną wywodu oraz poprawność argumentacji prawniczej.

Do trzeciego etapu konkursu są dopuszczeni kandydaci, którzy uzyskali podczas drugiego etapu co najmniej 29 punktów, w tym co najmniej 4 punkty z pracy pisemnej.

Wyniki z drugiego etapu

Komisja konkursowa ustali listę kandydatów dopuszczonych do trzeciego etapu konkursu i umieszcza ją w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie prokuratury oraz udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej.

Trzeci etap konkursu

Podczas trzeciego etapu konkursu komisja sprawdza predyspozycje kandydata do wykonywania zadań asystenta prokuratora i ocenia je w skali od 0 do 9 punktów, biorąc pod uwagę umiejętność szybkiego podejmowania decyzji dotyczących postępowania w dochodzeniu, poprawność formułowania wniosków w zakresie planowania czynności w dochodzeniu, umiejętność oceny prawidłowości kierunków postępowania w dochodzeniu oraz zakresu przedmiotowego i podmiotowego dochodzenia oraz umiejętność oceny prawidłowości wszczynania dochodzenia.

 

Wyniki

Po zakończeniu trzeciego etapu konkursu komisja ustala niezwłocznie liczbę punktów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów i wskazuje kandydatów, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów, w celu zakwalifikowania do zatrudnienia na stanowisku asystenta prokuratora.

W przypadku uzyskania przez kandydatów tej samej liczby punktów komisja dokonuje wyboru kandydata, biorąc pod uwagę doświadczenie w stosowaniu prawa oraz dodatkowe kwalifikacje przydatne do wykonywania pracy na stanowisku asystenta prokuratora wynikające z dokumentów dołączonych do zgłoszenia.

Lista kandydatów zakwalifikowanych na stanowisko asystenta prokuratora podana zostanie  do publicznej wiadomości poprzez jej wywieszenie w siedzibie prokuratury oraz publikacje w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Wymagane dokumenty:

 1. zgłoszenie do konkursu,
 2. wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta prokuratora, 
 3. kwestionariusz osobowy,
 4. życiorys (własnoręcznie napisany),
 5. informacja o przebiegu kariery zawodowej,
 6. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. oświadczenie kandydata o tym, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
 8. oświadczenie kandydata, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 9. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu,
 10. dwie aktualne fotografie zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 11. informacja z Krajowego Rejestru Karnego dotycząca kandydata.

 

Kandydat może również złożyć dokumenty dodatkowe – niewymagane – potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia, a w szczególności potwierdzające złożenie egzaminu prokuratorskiego lub sędziowskiego.

Dokumenty należy składać w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Radomiu ul. Malczewskiego 7 lub przesłać pocztą na wymieniony adres prokuratury, ze wskazaniem sygnatury konkursu. W razie przesłania dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego, za datę ich złożenia uważa się datę nadania przesyłki   w placówce pocztowej operatora. Dodatkowych informacji udziela pracownik kadr tel.  048-36-80-722  lub  723  w godz.  od 7.30 do 15.30.-

 

PROKURATOR OKRĘGOWY

Mirosław Wachnik

 


 

Radom, dnia 27 stycznia 2017r.

PO III K 113.259.2016

Ogłoszenie

 

Komisja konkursowa powołana zarządzeniem p.o. Prokuratora Okręgowego w Radomiu z dnia 3 stycznia 2017r. do przeprowadzenia konkursu nr 4/16 na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Zwoleniu działając na podstawie § 9 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzenia konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz. U. z 2014r. poz.400) w składzie: Zastępca Prokuratora Okręgowego w Radomiu – prokurator Robert Barszczyński – przewodniczący komisji oraz referendarz Marzena Kiełbania – członek komisji i prokurator Grzegorz Talarek – sekretarz komisji ogłasza wyniki trzeciego etapu konkursu przeprowadzonego w dniu wczorajszym:

Jednocześnie komisja dziękuje pozostałym kandydatom za udział w konkursie.

 

Sekretarz komisji:

Prokurator Grzegorz Talarek

 

 

Radom, dnia 18 stycznia 2017r.

PO III K 113.259.2016

Ogłoszenie

 

Komisja konkursowa powołana zarządzeniem p.o. Prokuratora Okręgowego w Radomiu z dnia 3 stycznia 2017r. do przeprowadzenia konkursu nr 4/16 na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Zwoleniu działając na podstawie § 9 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzenia konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz. U. z 2014r. poz.400) w składzie: p.o. Zastępca Prokuratora Okręgowego w Radomiu – prokurator Robert Barszczyński – przewodniczący komisji oraz referendarz Marzena Kiełbania – członek komisji i prokurator Grzegorz Talarek – sekretarz komisji ogłasza wyniki drugiego etap konkursu przeprowadzonego w dniu dzisiejszym:

Pani Agnieszka Adach- 6,5 pkt.

Pani Monika Piwowarek – 8,5 pkt.

Pan Mateusz Skowron – 5 pkt.

Pani Klaudia Utkowska – 7 pkt.

 

Do trzeciego etapu konkursu zakwalifikowały się z największą liczbą punktów w porządku malejącym:

Pani Monika Piwowarek – 8,5 pkt.

Pani Klaudia Utkowska – 7 pkt.

Pani Agnieszka Adach- 6,5 pkt.

 

Trzeci etap konkursu odbędzie się w dniu 26 stycznia 2017r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Prokuratury Okręgowej w Radomiu przy ul. Malczewskiego 7.

 

Sekretarz komisji:

Prokurator Grzegorz Talarek

 


 

Radom, dnia 18 stycznia 2017r.

PO III OS 1111.1.2017

I N F O R M A C J A

O NABORZE KANDYDATÓW NA STAŻ URZĘDNICZY

W DRODZE KONKURSU NR 1/17

Prokuratury Okręgowej w Radomiu ul. Malczewskiego 7

 

Prokurator Okręgowy w Radomiu

działając na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (tekst jedn. Dz.U. z 2015r  poz. 1241 z późn. zm.) w zw. z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (tekst jedn. Dz.U. z 2014r  poz.400)

zatrudni z dniem 1 marca 2017r. na staż urzędniczy na stanowisko:  stażysta

       1 osobę – 1 etat w Prokuraturze Rejonowej w Grójcu

w pełnym wymiarze czasu pracy.

Ostateczny termin składania dokumentów mija

w dniu 1 lutego 2017r.

 

Do podstawowego zakresu zadań na  stanowisku  będzie należało:

 1. wykonywanie czynności kancelaryjno-biurowych i pomocniczych zgodnie z przepisami prawa oraz zarządzeniami i poleceniami Prokuratorów Generalnego, Krajowego i kierownika jednostki prokuratury,
 2. obsługa bazy danych – Systemu Informatycznego Prokuratury „LIBRA 2”
 3. obsługa komputera: programów Microsoft Office, Word, Excel, Power Point, Outlook, LEX.

Osoby ubiegające się o zatrudnienie powinny spełniać następujące wymogi:

 1. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
 2. cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
 3. kandydat nie może być karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 4. nie może być prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 5. posiadać stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
 6. posiadać biegłą znajomość obsługi komputera i systemu operacyjnego Windows oraz aplikacji biurowych Microsoft Office, Word, Excel, Power Point, Outlook,
 7. posiadać co najmniej wykształcenie średnie oraz zdany egzamin dojrzałości.

Kandydaci na staż urzędniczy muszą posiadać obywatelstwo polskie  zgodnie z art. 3 ust. 1 Ustawy z dnia 16.09.1982r o pracownikach urzędów państwowych (tekst jedn. Dz.U. z 2016r  poz. 1511).

Pożądane wymagania dodatkowe:

Konkurs składa się z trzech etapów:

I etap  –  powołana przez Prokuratora Okręgowego w Radomiu komisja konkursowa dokona wstępnej selekcji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu – w dniu  8 lutego 2017r.

II etap – komisja konkursowa w celu sprawdzenia praktycznego przygotowania kandydatów do wykonywania pracy na w/w stanowisku przeprowadzi sprawdzian umiejętności praktycznego posługiwania się komputerem. Komisja konkursowa dokonuje oceny każdego kandydata w skali punktowej w przedziale od 1 do 10. 

III etap – komisja konkursowa przeprowadzi rozmowę kwalifikacyjną, której przedmiotem będzie sprawdzenie umiejętności kandydata dotyczących wykorzystania w praktyce jego wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy.

Wyniki I etapu

Komisja konkursowa o wynikach I etapu konkursu zawiadomi w ciągu 7 dni przed terminem II etapu konkursu przez umieszczenie na stronie internetowej www.prokuratura.radom.pl oraz w siedzibie prokuratury listy kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu ze wskazaniem daty, miejsca i godziny rozpoczęcia II etapu konkursu.

Wyniki II etapu

Komisja konkursowa o wynikach II etapu konkursu zawiadomi w ciągu 7 dni przed terminem III etapu konkursu przez umieszczenie na stronie internetowej www.prokuratura.radom.pl oraz w siedzibie prokuratury listy kandydatów dopuszczonych do III etapu konkursu ze wskazaniem daty, miejsca i godziny rozpoczęcia III etapu konkursu.

Wyniki III etapu

Po przeprowadzeniu III etapu konkursu komisja konkursowa niezwłocznie podejmie uchwałę o zakwalifikowaniu kandydata na stanowisko stażysta. Informacja  o wyborze kandydata na stanowisko stażysta podana będzie do publicznej wiadomości poprzez jej wywieszenie w siedzibie prokuratury i na stronie internetowej www.prokuratura.radom.pl .

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o dopuszczenie do konkursu,
 2. kwestionariusz osobowy,
 3. życiorys (własnoręcznie napisany),
 4. urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów lub świadectwo ukończenia szkoły średniej oraz świadectwo dojrzałości,
 5. oświadczenie kandydata o tym, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 6. oświadczenie kandydata o niekaralności,
 7. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 8. oświadczenie kandydata o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
 9. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na publikację imienia i nazwiska kandydata na sporządzonych listach kandydatów zakwalifikowanych do kolejnych etapów konkursu.

Dokumenty należy składać w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Radomiu ul. Malczewskiego 7 lub przesłać pocztą ze wskazaniem sygnatury konkursu na adres prokuratury: Prokuratura Okręgowa 26-600 Radom ul. Malczewskiego 7. W razie przesłania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego. W przypadku wątpliwości dodatkowych informacji udziela pracownik kadr tel. 048-36-80-722  lub  723  w godz.  od 7.30 do 15.30.

 

PROKURATOR OKRĘGOWY

Mirosław Wachnik

 


 

PO III K 113.259.2016              

Radom, dnia 9 stycznia 2017r.

 

Ogłoszenie

 

   Komisja konkursowa powołana zarządzeniem p.o. Prokuratora Okręgowego w Radomiu nr PO III A 021.1.2017 z dnia 3 stycznia 2017r. do przeprowadzenia konkursu nr 4/16 na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Zwoleniu, działając na podstawie § 8 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzenia konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz. U. z 2014r. poz.400) w składzie: p.o. Zastępca Prokuratora Okręgowego w Radomiu – prokurator Robert Barszczyński – przewodniczący komisji oraz referendarz Marzena Kiełbania – członek komisji i prokurator Grzegorz Talarek – sekretarz komisji ogłasza, że do drugiego etap konkursu zostali zakwalifikowani następujący kandydaci w kolejności alfabetycznej:

Pani Agnieszka Adach

Pani Monika Piwowarek

Pan Mateusz Skowron

Pani Klaudia Utkowska

 

   Drugi etap konkursu – sprawdzian umiejętności praktycznego posługiwania się komputerem w pracy – odbędzie się w dniu 18 stycznia 2017r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Prokuratury Okręgowej w Radomiu przy ul. Malczewskiego 7.

 

Sekretarz komisji:

Prokurator Grzegorz Talarek

 


 

Radom, dn. 09.12.2016

PO III K 113.259.2016

I N F O R M A C J A

 

O NABORZE KANDYDATÓW NA STAŻ URZĘDNICZY  

W DRODZE KONKURSU NR 4/16

Prokuratury Okręgowej w Radomiu ul. Malczewskiego 7

 

Prokurator Okręgowy w Radomiu

działając na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury tekst jedn. Dz.U. z 2015r poz. 1241 z późn. zm.) w zw. z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (tekst jedn. Dz.U. z 2014r poz.400)

 

zatrudni z dniem 6 lutego 2017r.

na staż urzędniczy na stanowisko: stażysta

       1 osobę – 1 etat w Prokuraturze Rejonowej w Zwoleniu

w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

Ostateczny termin składania dokumentów mija w dniu    28 grudnia 2016r.

Do podstawowego zakresu zadań na stanowisku będzie należało:

Osoby ubiegające się o zatrudnienie powinny spełniać następujące wymogi

 

 1. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
 2. cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
 3. kandydat nie może być karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 4. nie może być prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 5. posiadać stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
 6. posiadać biegłą znajomość obsługi komputera i systemu operacyjnego Windows oraz aplikacji biurowych Microsoft Office, Word, Excel, Power Point, Outlook,
 7. posiadać co najmniej wykształcenie średnie oraz zdany egzamin dojrzałości. Kandydaci na staż urzędniczy muszą posiadać obywatelstwo polskie zgodnie z art. 3 ust. 1 Ustawy z dnia 16.09.1982r o pracownikach urzędów państwowych (tekst jedn. Dz.U. z 2016r poz. 1511). 

Pożądane wymagania dodatkowe:

Konkurs składa się z trzech etapów:

I etap – powołana przez Prokuratora Okręgowego w Radomiu komisja konkursowa dokona wstępnej selekcji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu – w dniu 9 stycznia 2017r.

II etap – komisja konkursowa w celu sprawdzenia praktycznego przygotowania kandydatów do wykonywania pracy na w/w stanowisku przeprowadzi sprawdzian umiejętności praktycznego posługiwania się komputerem.

Komisja konkursowa dokonuje oceny każdego kandydata w skali punktowej  w przedziale od 1 do 10.

III etapkomisja konkursowa przeprowadzi rozmowę kwalifikacyjną, której przedmiotem będzie sprawdzenie umiejętności kandydata dotyczących wykorzystania                  w praktyce jego wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy.

Wyniki I etapu

Komisja konkursowa o wynikach I etapu konkursu zawiadomi w ciągu 7 dni przed terminem II etapu konkursu przez umieszczenie na stronie internetowej www.prokuratura.radom.pl oraz w siedzibie prokuratury listy kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu ze wskazaniem daty, miejsca i godziny rozpoczęcia II etapu konkursu.

Wyniki II etapu

Komisja konkursowa o wynikach II etapu konkursu zawiadomi w ciągu 7 dni przed terminem III etapu konkursu przez umieszczenie na stronie internetowej www.prokuratura.radom.pl oraz w siedzibie prokuratury listy kandydatów dopuszczonych do III etapu konkursu ze wskazaniem daty, miejsca i godziny rozpoczęcia III etapu konkursu.

Wyniki III etapu

Po przeprowadzeniu III etapu konkursu komisja konkursowa niezwłocznie podejmie uchwałę o zakwalifikowaniu kandydata na stanowisko stażysta. Informacja o wyborze kandydata na stanowisko stażysta podana będzie do publicznej wiadomości poprzez jej wywieszenie w siedzibie prokuratury i na stronie internetowej www.prokuratura.radom.pl .

 Wymagane dokumenty:

 1. Wymagane dokumenty:

  1. wniosek o dopuszczenie do konkursu,
  2. kwestionariusz osobowy,
  3. życiorys (własnoręcznie napisany),
  4. urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów lub świadectwo ukończenia szkoły średniej oraz świadectwo dojrzałości,
  5. oświadczenie kandydata o tym, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
  6. oświadczenie kandydata o niekaralności,
  7. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
  8. oświadczenie kandydata o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
  9. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na publikację imienia i nazwiska kandydata na sporządzonych listach kandydatów zakwalifikowanych do kolejnych etapów konkursu.                              

         Dokumenty należy składać w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Radomiu ul. Malczewskiego 7 lub przesłać pocztą ze wskazaniem sygnatury konkursu na adres prokuratury: Prokuratura Okręgowa 26-600 Radom ul. Malczewskiego 7.              

W razie przesłania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.
W przypadku wątpliwości dodatkowych informacji udziela pracownik kadr
tel. 048-36-80-722 lub 723 w godz. od 7.30 do 15.30.                                                                  

                                              

                                  po. PROKURATORA OKRĘGOWEGO     

                                    Mirosław Wachnik

 


 

Radom, dnia   13  października 2016r

PO III K 113.  243  .2016

OGŁOSZENIE

p.o. PROKURATORA OKRĘGOWEGO W RADOMIU

O WOLNYM ETACIE ASESORA

W PROKURATURZE REJONOWEJ RADOM – WSCHÓD W RADOMIU

 

  p.o. Prokurator Okręgowy w Radomiu ogłasza nabór na 1 wolne stanowisko asesora

w Prokuraturze Rejonowej Radom – Wschód w Radomiu.

 

     Kandydat musi spełniać niżej wymienione wymagania zgodnie z art. 75 ustawy Prawo o prokuraturze z dnia 28 stycznia 2016r ( Dz. U. z 2016r poz. 177) i  posiadać :

– obywatelstwo polskie, korzystać z pełni praw cywilnych i obywatelskich,  a także nie być prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,

–  nieskazitelny charakter,

– ukończone wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskany tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Polsce,

– stan zdrowia pozwalający pełnić obowiązki asesora,

– ukończone 26 lat,

– zaświadczenie o złożonym egzaminie prokuratorskim lub sędziowskim.

 

Jednocześnie poza spełnieniem wyżej wymienionych wymogów asesorem może zostać kandydat, który nie pełnił służby zawodowej, nie pracował lub nie był współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa, wymienionych w art. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998r o instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz.U. z 2016r poz. 152), ani też nie był sędzią, który orzekając uchybił godności urzędu sprzeniewierzając się niezawisłości sędziowskiej, co zostało stwierdzone prawomocnym orzeczeniem

 

Termin składania zgłoszeń ( z powołaniem sygnatury ) – do dnia 20.11.2016r

na adres:

Prokuratura Okręgowa w Radomiu,

ul. Malczewskiego 7,

26-600 Radom

(w przypadku przesłania zgłoszenia drogą pocztową za datę złożenia uważa się datę stempla pocztowego).

 

Osoby zainteresowane ofertą proszone są o złożenie następujących dokumentów:

– wniosku adresowanego do Pierwszego Zastępcy Prokuratora Generalnego – Prokuratora Krajowego za pośrednictwem Prokuratora Okręgowego w Radomiu

– życiorysu własnoręcznie napisanego,

– ankiety personalnej,

– kserokopii dokumentu poświadczającego zdanie egzaminu prokuratorskiego,

– informacji z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącej danej osoby,

– zaświadczenia stwierdzającego, że jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków na stanowisku asesora 
( zaświadczenie od lekarza medycyny pracy i zaświadczenie psychologiczne),

– kandydat urodzony przed dniem 1.08.1972r przedstawia również oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006r o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013r poz. 1388), albo informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy.

                      W przypadku jakichkolwiek wątpliwości i pytań osoby zainteresowane ogłoszeniem proszone są o kontakt z pracownikami kadr, którzy dostępni są pod numerami telefonów :    048-36-80-722 lub 723.

 

p.o. PROKURATORA OKRĘGOWEGO

Mirosław Wachnik

 

 


 

 

Radom, dnia 22 września 2016r.

PO III K 113.172.2016             

Ogłoszenie

 

Komisja konkursowa powołana zarządzeniem p.o. Prokuratora Okręgowego w Radomiu nr 118/16 z dnia 26 sierpnia 2016r. do przeprowadzenia konkursu nr 3/16 na staż urzędniczy na docelowe stanowisko księgowego w Prokuraturze Okręgowej w Radomiu działając na podstawie § 8 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzenia konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz. U. z 2014r. poz.400) w składzie: p.o. Zastępca Prokuratora Okręgowego w Radomiu – prokurator Robert Barszczyński – przewodniczący komisji oraz główna księgowa Ewa Skórkiewicz- sekretarz komisji i prokurator Grzegorz Talarek – członek komisji ogłasza wyniki trzeciego etap konkursu przeprowadzonego w dniu dzisiejszym:

 

Sekretarz komisji:

Główny księgowy Ewa Skórkiewicz


 

 

Radom, dnia 15 września 2016r.

PO III K 113.172.2016   

 

Ogłoszenie

 

Komisja konkursowa powołana zarządzeniem p.o. Prokuratora Okręgowego w Radomiu nr 118/16 z dnia 26 sierpnia 2016r. do przeprowadzenia konkursu nr 3/16 na staż urzędniczy na docelowe stanowisko księgowego w Prokuraturze Okręgowej w Radomiu działając na podstawie § 8 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r. w prawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzenia konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz. U. z 2014r. poz.400) w składzie: p.o. Zastępca Prokuratora Okręgowego w Radomiu – prokurator Robert Barszczyński – przewodniczący komisji oraz główna księgowa Ewa Skórkiewicz- sekretarz komisji i prokurator Grzegorz Talarek – członek komisji ogłasza wyniki drugiego etap konkursu – pracy pisemnej – przeprowadzonego w dniu dzisiejszym:

 1. Do trzeciego etapu konkursu zakwalifikowała się Pani Monika Rychwińska, która zdobyła maksymalną ilość punktów z pracy pisemnej tj. 10 punktów.
 2. Trzeci etap konkursu odbędzie się w dniu 22 września 2016r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Prokuratury Okręgowej w Radomiu przy ul. Malczewskiego 7.

 

Sekretarz komisji: 

Główny księgowy Ewa Skórkiewicz 

 

 


PO III K 113.172.2016                                                      

Radom, dnia 2 września 2016r.                    

 

Ogłoszenie

 

                           Komisja konkursowa powołana zarządzeniem p.o. Prokuratora Okręgowego w Radomiu nr 118/16 z dnia 26 sierpnia 2016 roku do przeprowadzenia konkursu na stanowisko stażysty, na docelowe stanowisko księgowy, działając na podstawie § 8 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze z dnia 17 stycznia 2008r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 400) stwierdza, że niżej wymienienia kandydatka została dopuszczona do drugiego etapu konkursu na staż urzędniczy na docelowe stanowisko księgowego w Prokuraturze Okręgowej w Radomiu:

 

Pani Monika Rychwińska

 

               Komisja jednocześnie stwierdza, że do drugiego etapu konkursu nie zostały dopuszczone kandydatki Pani Justyna Dwojak i Pani Katarzyna Kutkiewicz, gdyż nie legitymują się co najmniej trzyletnim udokumentowanym stażem pracy na stanowisku księgowego.

Jednocześnie informujemy, że II etap konkursu odbędzie się w dniu 15 września 2016r o godzinie 10.00, na sali konferencyjnej w budynku Prokuratury Okręgowej w Radomiu przy ul. Malczewskiego 7.

Podpisy :

                                                                                                                             

Sekretarz komisji:

Główny księgowy – Ewa Skórkiewicz

 


 

 

PO III K 113.172.2016    

 

I N F O R M A C J A

 

O NABORZE KANDYDATÓW NA STAŻ URZĘDNICZY W DRODZE KONKURSU NR 3/16

Prokuratury Okręgowej w Radomiu ul. Malczewskiego 7

 

Prokurator Okręgowy w Radomiu

działając na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury ( tekst jedn. Dz.U. z 2015r poz. 1241 z późn. zm.) w zw. z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (tekst jedn. Dz.U. z 2014r poz.400 z późn. zm.)

 

zatrudni z dniem 1 października 2016r.

na staż urzędniczy na docelowe stanowisko :

księgowy

1 osobę – 1 etat w Prokuraturze Okręgowej w Radomiu

w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

Ostateczny termin składania dokumentów mija

w dniu 23 sierpnia 2016r.

 

Do podstawowego zakresu zadań na stanowisku księgowego będzie należało:

 1. wykonywanie czynności kancelaryjno-biurowych i pomocniczych zgodnie  z przepisami prawa oraz zarządzeniami i poleceniami Prokuratorów Generalnego, Krajowego i kierownika jednostki prokuratury,
 2. obsługa bazy danych będących w dyspozycji Wydziału Budżetowo –Administracyjnego ,
 3. obsługa komputera: programów Microsoft Office, Word, Excel, Power Point, Outlook i innych .

Osoby ubiegające się o zatrudnienie powinny spełniać następujące wymogi:

1) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,

2) cieszyć się nieposzlakowaną opinią,

3) kandydat nie może być karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

4) nie może być prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

5) posiadać stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

6) posiadać biegłą znajomość obsługi komputera i systemu operacyjnego Windows oraz aplikacji biurowych Microsoft Office, Word, Excel, Power Point, Outlook,

7) posiadać co najmniej wykształcenie wyższe I stopnia ,

8) posiadać trzyletni udokumentowany staż pracy na stanowisku księgowego.

Kandydaci na staż urzędniczy muszą posiadać obywatelstwo polskie zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 16.09.1982r o pracownikach urzędów państwowych (tekst jedn. Dz.U. z 2013r poz. 269 z późn. zm.).

Pożądane wymagania dodatkowe:

  wykształcenie wyższe ekonomiczne II stopnia o specjalności rachunkowość lub finanse,

  umiejętność współpracy w zespole,

  dobry poziom wiedzy ogólnej ,

  obowiązkowość, dokładność, wysoka kultura osobista, kreatywność, komunikatywność, odporność na stres, dyspozycyjność,

  umiejętności w zakresie obsługi baz danych.

Konkurs składa się z trzech etapów:

I etap – powołana przez Prokuratora Okręgowego w Radomiu komisja konkursowa dokona wstępnej selekcji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu – w dniu 2 września 2016r.

II etap – komisja konkursowa w celu sprawdzenia praktycznego przygotowania kandydatów do wykonywania pracy na w/w stanowisku przeprowadzi pracę pisemną dotyczącą kryteriów zaliczania składników majątku do środków trwałych, składników majątku niezaliczanych do środków trwałych, podstawowych zagadnień związanych  z kosztami opinii biegłych w postępowaniu sądowym oraz sprawdzian umiejętności praktycznego posługiwania się komputerem,

Komisja konkursowa dokona oceny każdego kandydata w skali punktowej  w przedziale od 1 do 10.

Do trzeciego etapu konkursu zostaną zakwalifikowani trzej kandydaci z największą ilością punktów . Jeżeli nie będzie możliwe zakwalifikowanie do następnego etapu konkursu wymienionej w zadaniu poprzednim liczby kandydatów, do III etapu konkursu może zostać zakwalifikowana mniejsza liczba osób . W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów takiej samej ilości punktów uprawniającej do przejścia do III etapu konkursu możliwe jest zakwalifikowanie do następnego etapu konkursu większej ilości kandydatów.

III etap – komisja konkursowa przeprowadzi rozmowę kwalifikacyjną, której przedmiotem będzie sprawdzenie umiejętności kandydata dotyczących wykorzystania w praktyce jego wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy.

Wyniki I etapu

Komisja konkursowa o wynikach I etapu konkursu zawiadomi w ciągu 7 dni przed terminem II etapu konkursu przez umieszczenie na stronie internetowej www.prokuratura.radom.pl oraz w siedzibie prokuratury listy kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu ze wskazaniem daty, miejsca i godziny rozpoczęcia II etapu konkursu.

Wyniki II etapu

Komisja konkursowa o wynikach II etapu konkursu zawiadomi w ciągu 7 dni przed terminem III etapu konkursu przez umieszczenie na stronie internetowej www.prokuratura.radom.pl oraz w siedzibie prokuratury listy kandydatów dopuszczonych do III etapu konkursu ze wskazaniem daty, miejsca i godziny rozpoczęcia III etapu konkursu

Wyniki III etapu

Po przeprowadzeniu III etapu konkursu komisja konkursowa niezwłocznie podejmie uchwałę o zakwalifikowaniu kandydata na staż urzędniczy. Informacja o wyborze kandydata i ewentualna lista rezerwowa kandydatów zakwalifikowanych na staż urzędniczy podana będzie do publicznej wiadomości poprzez jej wywieszenie  w siedzibie prokuratury i na stronie internetowej www.prokuratura.radom.pl .

 

 

Wymagane dokumenty:

1) wniosek o dopuszczenie do konkursu,

2) kwestionariusz osobowy,

3) życiorys (własnoręcznie napisany),

4) urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów,

5) dokumenty świadczące o trzyletnim stażu pracy na stanowisku księgowego,

6) oświadczenie kandydata o tym, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

7) oświadczenie kandydata o niekaralności,

8) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

9) oświadczenie kandydata o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,

10) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na publikację imienia i nazwiska kandydata na sporządzonych listach kandydatów zakwalifikowanych do kolejnych etapów konkursu.

 

Dokumenty należy składać w siedzibie Prokuratury Okręgowej

w Radomiu ul. Malczewskiego 7 lub przesłać pocztą ze wskazaniem numeru konkursu na adres prokuratury: Prokuratura Okręgowa 26-600 Radom ul. Malczewskiego 7.  W razie przesłania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego. W przypadku wątpliwości dodatkowych informacji udziela pracownik kadr tel. 048-36-80-722 lub 723 w godz. od 7.30 do 15.30.-

 

p.o. PROKURATORA OKRĘGOWEGO 

Mirosław Wachnik


 

PO I K 113.77.2016                             

Radom, dnia 19 lipca 2016r.

 

Ogłoszenie

 

Komisja konkursowa powołana zarządzeniem p.o. Prokuratora Okręgowego w Radomiu nr 66/16 z dnia 5 maja 2016r. do przeprowadzenia konkursu nr 2/16 na stanowisko asystenta prokuratora, działając na podstawie § 7 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzenia konkursów na stanowisko asystenta prokuratora z dnia 10 września 2015r. (Dz. U. z 2015r. poz. 1436) ogłasza wyniki trzeciego etapu konkursu przeprowadzonego w dniu 19 lipca 2016r.:

 1. Wyniki konkursu wg ilości punktów zdobytych za prawidłowe odpowiedzi na pytania zgodnie z kluczem stanowiącym załącznik nr 1 do protokołu z trzeciego etapu konkursu:Pani Ewa Pożyczka – 5,75 p
 2. Pan Grzegorz Walicki złożył oświadczenie o rezygnacji z udziału w konkursie.
 3. Pan Grzegorz Krawczyk – 8,5 p.
 4. Komisja konkursowa ogłasza, że do zatrudnienia na stanowisku asystenta prokuratora zostaje zakwalifikowany pan Grzegorz Krawczyk, który uzyskał największą liczbę punktów z obu etapów (odpowiednio (31,5 pkt i 8,5 pkt) razem 40 pkt.
 5. Komisja konkursowa ogłasza, że pani Ewa Pożyczka zostaje wpisana na listę rezerwową kandydatów na asystenta, która uzyskała z obu etapów łącznie 38,75 pkt (odpowiednio 33 pkt i 5,75 pkt)   

 

Sekretarz komisji:

prokurator Grzegorz Talarek


 

Odwołanie terminu trzeciego etapu konkursu na stanowisko asystenta prokuratora i ogłoszenie nowego terminu.

Treść ogłoszenia dostępna po kliknięciu na LINK.

 

 

PO I K 113.77.2016

Radom, dnia 21 czerwca 2016r.

Ogłoszenie

 

Komisja konkursowa powołana zarządzeniem p.o. Prokuratora Okręgowego w Radomiu nr 66/16 z dnia 5 maja 2016r. do przeprowadzenia konkursu nr 2/16 na stanowisko asystenta prokuratora, działając na podstawie § 7 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzenia konkursów na stanowisko asystenta prokuratora z dnia 10 września 2015r. (Dz. U. z 2015r. poz. 1436) ogłasza wyniki drugiego etap konkursu – pracy pisemnej – przeprowadzonego w dniu 17 czerwca 2016r.

Wyniki konkursu wg kodów i ilości punktów zdobytych za prawidłowe odpowiedzi na pytania testowe oraz ilości punktów za rozwiązanie kazusów wg klucza stanowiącego załącznik nr 1 do protokołu:

 1. Kod: 0972MCH – 19 p. + 2 p. – razem 21 pkt.
 2. Kod: 1331WŁP – 29p+ 4 p. –razem 33 pkt.
 3. Kod: 1920JPW – 22p + 0p. – razem 22 pkt.
 4. Kod: 1410WJG – 26 p. + 7 p. – razem 33 pkt.
 5. Kod: 1683JTS – 24p. + 3 p. – razem 27 pkt.
 6. Kod 1018BCB – 23p. + 4,5 p. –razem 27,5pkt.
 7. Kod: 1241HPL – 23 p. + 8,5 p. – razem 31,5 pkt.

Do trzeciego etapu konkursu zakwalifikowały się osoby, które zdobyły co najmniej 29 punktów w tym co najmniej 4 pkt z kazusów czyli:

 1. Pani Ewa Pożyczka – 29p+4 p. – razem 33 pkt.
 2. Pan Grzegorz Walicki – 26 p. + 7 p. – razem 33 pkt.
 3. Pan Grzegorz Krawczyk -23 p. + 8,5 p. – razem 31,5 pkt.

 

Niżej wymienione osoby nie zakwalifikowały się do trzeciego etapu konkursu.

 1. Pani Magdalena Migasiuk – razem 27,5pkt.
 2. Pani Monika Piwowarek – razem 22 pkt.
 3. Pani Anna Sikora – razem 27 pkt.
 4. Pani Magdalena Jaroszek – razem 21 pkt.

Trzeci etap konkursu odbędzie się w dniu 1 lipca 2016r. o godz. 10.00 na sali konferencyjnej Prokuratury Okręgowej w Radomiu przy ul. Malczewskiego 7.

 

Sekretarz komisji:

   prokurator Grzegorz Talarek

 


 

PO I K 113.77.2014                     

Radom, dnia 10 czerwca 2016r.

 

Ogłoszenie

 

      Komisja konkursowa powołana zarządzeniem p.o. Prokuratora Okręgowego w Radomiu nr 66/16 z dnia 5 maja 2016r. do przeprowadzenia konkursu na stanowisko asystenta prokuratora, działając na podstawie § 7 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzenia konkursów na stanowisko asystenta prokuratora z dnia 10 września 2015r. (Dz. U. z 2015r. poz. 1436) ogłasza, że drugi etap konkursu – praca pisemna – odbędzie się na sali konferencyjnej w Prokuraturze Okręgowej w Radomiu przy ul. Malczewskiego 7 w Radomiu

w dniu 17 czerwca 2016r. o godz. 10.00.

 

Sekretarz komisji

prokurator

Grzegorz Talarek

 

 


 

Radom, dnia 9 czerwca 2016r.                    

PO I K 113.77.2016                                                          

Ogłoszenie

 

                           Komisja konkursowa powołana zarządzeniem p.o. Prokuratora Okręgowego w Radomiu nr 66/16 z dnia 05 maja 2016 roku do przeprowadzenia konkursu na stanowisko asystenta prokuratora, działając na podstawie § 7 ust.2 i 3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta prokuratora z dnia 10 września 2015r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1436) stwierdza, że niżej wymienieni kandydaci zostali dopuszczeni do drugiego etapu konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Radomiu:

 1. Samanta Frydel
 2. Magdalena Jaroszek
 3. Grzegorz Krawczyk
 4. Magdalena Migasiuk
 5. Monika Piwowarek
 6. Ewa Pożyczka
 7. Anna Sikora
 8. Grzegorz Walicki

 

               Komisja jednocześnie stwierdza, że do drugiego etapu konkursu nie został dopuszczony Maciej Urbański, gdyż nie przedłożył on oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych na kierunku prawo.

 

Sekretarz Komisji

prok. Grzegorz Talarek

 


   

Radom   dnia 8 czerwca 2016r

PO IK 113.71.2016

 

K  O M U N I K A T

 

Powołana  zarządzeniem nr 65/16 p.o.  Prokuratora Okręgowego w Radomiu z dnia 26 kwietnia 2016r komisja konkursowa do ogłoszenia  nr 1 / 16  do przeprowadzenia naboru kandydatów  na staż urzędniczy na stanowisko stażysta w  Prokuraturze  Rejonowej w Lipsku informuje,  że   w  III   etapie   konkursu uczestnicy otrzymali następującą ilość punktów:

1/  Joanna Sfora – 10 punktów

2/  Kinga Zaborska – 8 punktów

             W  związku  z  powyższym  komisja konkursowa Prokuratury Okręgowej   w Radomiu zgłosiła na stanowisko stażysty w Prokuraturze Rejonowej w Lipsku Panią Joannę Sfora .

          Jednocześnie informuję , że na listę rezerwową  została wpisana Pani Kinga Zaborska .

 

Sekretarz Komisji

st. inspektor ds. biurowości

Teresa Jagodzińska


 

                                                                                 Radom dnia 25 maja 2016r

PO IK 113.71.2016

 

 

K O M U N I K A T

 

Powołana zarządzeniem nr 65/16 p. o. Prokuratora Okręgowego w Radomiu z dnia 26 kwietnia 2016r komisja konkursowa do ogłoszenia nr 1/16 o naborze kandydatów   na   staż urzędniczy   na   stanowisko   stażysta w Prokuraturze Rejonowej w Lipsku informuje, że do III etapu konkursu który odbędzie się      w dniu 7 czerwca 2016r o godz. 10.00 w sali konferencyjnej / I piętro pok. 15 / Prokuratury Okręgowej w Radomiu ul. Malczewskiego 7 zakwalifikowały się 2 osoby:

 

1/ Joanna Sfora

2/ Kinga Zaborska

  

Sekretarz Komisji

st. inspektor ds. biurowości

Teresa Jagodzińska

                                                                           


 

        Radom dnia 25 maja 2016

 

PO I K113.71.2016

 

 

K O M U N I K A T

Powołana zarządzeniem nr 65/16 p.o. Prokuratora Okręgowego w Radomiu  z dnia 26 kwietnia 2016r komisja konkursowa do ogłoszenia nr 1/16 o naborze kandydatów   na staż urzędniczy na   stanowisko stażysta w   Prokuraturze Rejonowej   w Lipsku przeprowadziła II etap konkursu w celu sprawdzenia umiejętności praktycznego posługiwania się komputerem.

 

             Komisja konkursowa informuje ,że uczestnicy II etapu konkursu uzyskali następujące oceny:

 1. Joanna Sfora – 10
 2. Kinga Zaborska -9 
 3. Sylwia Mróz -7
 4. Marta Skalińska – 6
 5. Marta Dudek – 5

  

Sekretarz Komisji

st. inspektor ds. biurowości

Teresa Jagodzińska

 


  

                                                                                  Radom dnia 13 maja 2016r

PO IK 113 . 71. 2016r

 

 

K O M U N I K A T

 

             Powołana   zarządzeniem nr   65/16 p.o.   Prokuratora   Okręgowego   w Radomiu z dnia 26 kwietnia 2016r komisja konkursowa do   ogłoszenia nr 1/ 16     o naborze kandydatów na staż urzędniczy na stanowisko stażysta w Prokuraturze Rejonowej   w   Lipsku   na   posiedzeniu   w dniu 13 maja 2016r podjęła uchwałę o następującej treści:

„ Komisja konkursowa do ogłoszenia nr 1 /1 6   p.o. Prokuratora   Okręgowego w Radomiu z dnia 15 kwietnia 2016r o naborze kandydatów na staż urzędniczy na stanowisko stażysta w Prokuraturze Rejonowej w Lipsku, po zapoznaniu się ze zgłoszeniami 5 kandydatów na etat   stażysty   w   Prokuraturze   Rejonowej w Lipsku stwierdza, że po dokonaniu wstępnej selekcji zgłoszeń kandydatów pod kątem   spełnienia   wymogów   formalnych   przystąpienia   do konkursu ustala następującą listę kandydatów do drugiego etapu konkursu :

1/ Sylwia Mróz

2/ Marta Dudek

3/ Kinga Zaborska

4/ Joanna Sfora

5/ Marta Skalińska . „

           Jednocześnie informuję, że II etap konkursu przeprowadzony   zostanie     w dniu 24 maja 2016r o godz. 10.00 w Sali konferencyjnej / I piętro pok.   15/ Prokuratury Okręgowej w Radomiu ul. Malczewskiego 7.

                                         

                                                                        Sekretarz Komisji

                                                                           st.inspektor d/s biurowości

                                                                            Teresa Jagodzińska

 


 

 

Radom, dn. 27.04.2016

I N F O R M A C J A 

O NABORZE KANDYDATÓW NA URZĘDNIKA W DRODZE KONKURSU NR 2/16

Prokuratury Okręgowej w Radomiu ul. Malczewskiego 7

 

Prokurator Okręgowy w Radomiu

działając na podstawie art. 180 § 1 i 2 ustawy z dnia 28 stycznia 2016r. Prawo o prokuraturze (Dz. U.  z 2016r.  poz. 177) w zw.                 z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 września 2015r w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta prokuratora (Dz.U. z 2015r  poz. 1436)

 

zatrudni z dniem  1 sierpnia 2016r.

jedną osobę w pełnym wymiarze  czasu pracy

 na staż asystencki

 

na stanowisko:   asystent prokuratora

 

w Prokuraturze Okręgowej w Radomiu. 

Ostateczny termin składania dokumentów mija

w dniu 3 czerwca 2016r.

 

 

                   Osoby ubiegające się o zatrudnienie powinny spełniać, zgodnie z art. 176 Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2016r  poz. 177) następujące wymogi:

 

 1. posiadać obywatelstwo polskie i korzystać z pełni praw cywilnych
  i obywatelskich, a także nie być prawomocnie skazane za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
 2. być nieskazitelnego charakteru,
 3. mieć ukończone wyższe studia w Polsce z tytułem magistra lub zagraniczne studia uznane w Polsce.
 4. mieć ukończone 24 lata

Konkurs zostanie przeprowadzony w Prokuraturze Okręgowej w Radomiu ul. Malczewskiego 7 w trzech etapach :

– pierwszy etap – wstępna weryfikacja zgłoszeń kandydatów,

– drugi etap – praca pisemna,

– trzeci etap – rozmowa kwalifikacyjna.

 

W pierwszym etapie konkursu Komisja Konkursowa dokona selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia  do konkursu. Po stwierdzeniu, że złożone w terminie zgłoszenia spełniają wymogi formalne Komisja Konkursowa ustali listę kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu i umieści ją w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie prokuratury oraz dokona publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Radomiu – do dnia 9 czerwca 2016r, a także poda termin drugiego etapu konkursu

 

Drugi etap konkursu składa się z pracy pisemnej w dwóch częściach:

Pierwsza – testu obejmującego 36 pytań jednokrotnego wyboru z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego oraz prawa konstytucyjnego wraz z zagadnieniami ustroju sądów i prokuratury,

Druga – pracy pisemnej  na jeden z dwóch tematów z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego. Wybrany  przez  kandydata; praca pisemna może polegać na rozwiązaniu kazusu procesowego

Komisja przygotuje pytania testowe i dwa tematy pracy pisemnej mając na względzie konieczność oceny u kandydata:

–  znajomości przepisów prawa w dziedzinie prawa karnego materialnego i procesowego oraz prawa konstytucyjnego wraz z zagadnieniami ustroju sądów i prokuratury,

– umiejętności stosowania przepisów prawa oraz formułowania wypowiedzi, z uwzględnieniem wymogów poprawności językowej, logiki wywodu i argumentacji prawniczej.

Konkurs trwa 90 minut. Za każde prawidłowe rozwiązanie pytania testowego komisja przyznaje 1 punkt. Pracę pisemną kandydata komisja ocenia w skali od 0 do 9 punktów, biorąc pod uwagę znajomość przepisów prawa w dziedzinach wskazanych powyżej, umiejętność stosowania przepisów prawa, poprawność językową i logiczną wywodu oraz poprawność argumentacji prawniczej.

 

Do trzeciego etapu konkursu są dopuszczeni kandydaci, którzy uzyskali dotychczas co najmniej 29 punktów, w tym co najmniej cztery punkty z pracy pisemnej.

Podczas trzeciego etapu konkursu Komisja sprawdza predyspozycje kandydata do wykonywania zadań asystenta prokuratora i ocenia je w skali od 0 do 9 punktów, biorąc pod uwagę umiejętność szybkiego podejmowania decyzji dotyczących postępowania w dochodzeniu, poprawność formułowania wniosków w zakresie planowania czynności w dochodzeniu, umiejętność oceny prawidłowości kierunków postępowania w dochodzeniu oraz zakresu przedmiotowego i podmiotowego dochodzenia oraz umiejętność oceny prawidłowości wszczynania dochodzenia.

Wyniki

Po zakończeniu konkursu komisja niezwłocznie oblicza liczbę punktów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów i wskazuje kandydata, który uzyskał liczbę najwyższą.

W przypadku uzyskania przez kandydatów tej samej liczby punktów komisja dokonuje wyboru kandydata, biorąc pod uwagę doświadczenie w stosowaniu prawa oraz dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia kandydatów wynikające z dokumentów dołączonych do zgłoszenia.

Lista kandydatów zakwalifikowanych na stanowisko asystenta prokuratora podana zostanie  do publicznej wiadomości poprzez jej wywieszenie w siedzibie prokuratury oraz publikacje w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Radomiu.

Wymagane dokumenty:

 1. zgłoszenie do konkursu,
 2. wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta prokuratora, 
 3. kwestionariusz osobowy,
 4. życiorys (własnoręcznie napisany),
 5. informacja o zatrudnieniu i przebiegu pracy zawodowej,
 6. Oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych na kierunku prawo w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. oświadczenie kandydata o tym, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
 8. Oświadczenie kandydata, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 9. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu,
 10. trzy aktualne fotografie zgodne z wymogami obowiązującymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Kandydat może również złożyć dokumenty dodatkowe – nie wymagane – potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia, a w szczególności potwierdzające złożenie egzaminu prokuratorskiego lub sędziowskiego.

                                Dokumenty należy składać w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Radomiu ul. Malczewskiego 7 lub przesłać pocztą na wymieniony adres prokuratury, ze wskazaniem sygnatury konkursu. W razie przesłania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego. Dodatkowych informacji udziela pracownik kadr tel.  048-36-80-722  lub  723  w godz.  od 7.30 do 15.30.-

 

PO.  PROKURATORA OKRĘGOWEGO

 Mirosław Wachnik

 


  Radom, dn. 15.04.2016

I N F O R M A C J A

O NABORZE KANDYDATÓW NA STAŻ URZĘDNICZY 

W DRODZE KONKURSU NR 1/16 Prokuratury Okręgowej

w Radomiu ul. Malczewskiego 7

 

Prokurator Okręgowy w Radomiu

działając na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury ( tekst jedn. Dz.U. z 2015r poz. 1241 z późn. zm.) w zw. z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (tekst jedn. Dz.U. z 2014r poz.400)

 

zatrudni z dniem 1 lipca 2016r.

na staż urzędniczy na stanowisko: stażysta

       1 osobę – 1 etat w Prokuraturze Rejonowej w Lipsku

w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

Ostateczny termin składania dokumentów mija

w dniu    9 maja 2016r.

 

Do podstawowego zakresu zadań na stanowisku będzie należało:

 1. wykonywanie czynności kancelaryjno-biurowych i pomocniczych zgodnie z przepisami prawa oraz zarządzeniami i poleceniami Prokuratorów Generalnego, Krajowego i kierownika jednostki prokuratury,
 2. obsługa bazy danych – Systemu Informatycznego Prokuratury „LIBRA 2”
 3. obsługa komputera: programów Microsoft Office, Word, Excel, Power Point, Outlook, Legalis.

Osoby ubiegające się o zatrudnienie powinny spełniać następujące wymogi:

 1. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
 2. cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
 3. kandydat nie może być karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 4. nie może być prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 5. posiadać stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
 6. posiadać biegłą znajomość obsługi komputera i systemu operacyjnego Windows oraz aplikacji biurowych Microsoft Office, Word, Excel, Power Point, Outlook,
 7. posiadać co najmniej wykształcenie średnie oraz zdany egzamin dojrzałości.  

                Kandydaci na staż urzędniczy muszą posiadać obywatelstwo polskie zgodnie z art. 3 ust. 1 Ustawy z dnia 16.09.1982r o pracownikach urzędów państwowych (tekst jedn. Dz.U. z 2013r poz. 269). 

Pożądane wymagania dodatkowe:

Konkurs składa się z trzech etapów:

I etap – powołana przez Prokuratora Okręgowego w Radomiu komisja konkursowa dokona wstępnej selekcji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu – w dniu 13 maja 2016r.

II etap – komisja konkursowa w celu sprawdzenia praktycznego przygotowania kandydatów do wykonywania pracy na w/w stanowisku przeprowadzi sprawdzian umiejętności praktycznego posługiwania się komputerem

III etapkomisja konkursowa przeprowadzi rozmowę kwalifikacyjną, której przedmiotem będzie sprawdzenie umiejętności kandydata dot. wykorzystania w praktyce jego wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy.

Wyniki I etapu

Komisja konkursowa o wynikach I etapu konkursu zawiadomi w ciągu 7 dni przed terminem II etapu konkursu przez umieszczenie na stronie internetowej www.prokuratura.radom.pl oraz w siedzibie prokuratury listy kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu ze wskazaniem daty, miejsca i godziny rozpoczęcia II etapu konkursu.

Wyniki II etapu

Komisja konkursowa o wynikach II etapu konkursu zawiadomi w ciągu 7 dni przed terminem III etapu konkursu przez umieszczenie na stronie internetowej www.prokuratura.radom.pl oraz w siedzibie prokuratury listy kandydatów dopuszczonych do III etapu konkursu ze wskazaniem daty, miejsca i godziny rozpoczęcia III etapu konkursu Komisja konkursowa dokonuje oceny każdego kandydata w skali punktowej w przedziale od 1 do 10.

Wyniki III etapu

Po przeprowadzeniu III etapu konkursu komisja konkursowa niezwłocznie podejmie uchwałę o zakwalifikowaniu kandydata na stanowisko stażysta. Informacja o wyborze kandydata i ewentualna lista rezerwowa kandydatów zakwalifikowanych na stanowisko stażysta podana będzie do publicznej wiadomości poprzez jej wywieszenie w siedzibie prokuratury i na stronie internetowej www.prokuratura.radom.pl.

 

     Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o dopuszczenie do konkursu,
 2. kwestionariusz osobowy,
 3. życiorys (własnoręcznie napisany),
 4. urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów lub świadectwo ukończenia szkoły średniej oraz świadectwo dojrzałości,
 5. oświadczenie kandydata o tym, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 6. oświadczenie kandydata o niekaralności,
 7. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 8. oświadczenie kandydata o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
 9. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na publikację imienia i nazwiska kandydata na sporządzonych listach kandydatów zakwalifikowanych do kolejnych etapów konkursu.                              

Dokumenty należy składać w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Radomiu ul. Malczewskiego 7 lub przesłać pocztą ze wskazaniem sygnatury konkursu na adres prokuratury: Prokuratura Okręgowa 26-600 Radom ul. Malczewskiego 7. W razie przesłania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego. W przypadku wątpliwości dodatkowych informacji udziela pracownik kadr tel. 048-36-80-722 lub 723 w godz. od 7.30 do 15.30.-                                                                   

 

po. PROKURATORA OKRĘGOWEGO

Mirosław Wachnik


  

Radom, dn. 25.09.2014

 

I K 113/122/14

 

 

 

Informacja do konkursu nr 1/14

 NA STANOWISKO – ASYSTENTA PROKURATORA

 

 

 Prokurator Okręgowy w Radomiu informuje, że unieważnia konkurs Nr 1/14 na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Radomiu z dniem 25 września 2014 r.

 

 

Prokurator Okręgowy

Krzysztof Oleś

 

 

Radom, dn. 18.06.2014

I N F O R M A C J A
 

 

O NABORZE KANDYDATÓW NA URZĘDNIKA W DRODZE KONKURSU NR 1/14 Prokuratury Okręgowej w Radomiu ul. Malczewskiego 7

 

Prokurator Okręgowy w Radomiu

działając na podstawie art. 100 c ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1985r. o prokuraturze
(tekst jedn. Dz. U.  z 2011r. nr 270 poz. 1599 z późn. zm.) w zw. z rozporządzeniem Ministra sprawiedliwości z dnia 15 września 2011r w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta prokuratora (tekst jedn. Dz.U. z 2011r Nr 210 poz. 1257 z późn. zm)

 

zatrudni z dniem  1 stycznia 2015r.

jedną osobę na stanowisko:  asystent prokuratora   

w pełnym wymiarze  czasu pracy.

Ostateczny termin składania dokumentów mija

w dniu  1 października 2014r.

 

              Osoby ubiegające się o zatrudnienie powinny spełniać, zgodnie  z art. 100a ust. 5 pkt od 1 do 5 Ustawy z dnia 20.06.1985r o prokuraturze (tekst jedn. Dz. U. z 2011r nr 270 poz. 1599 z późn. zm.) następujące wymogi:

 

 1. posiadać obywatelstwo polskie i korzystać z pełni praw cywilnych
  i obywatelskich,
 1. być nieskazitelnego charakteru,
 1. mieć ukończone wyższe studia w Polsce z tytułem magistra lub zagraniczne uznane w Polsce.
 1. mieć ukończone 24 lata
 1. mieć ukończoną aplikację prokuratorską lub aplikację ogólną w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

 

Kandydaci na stanowisko asystenta prokuratora nie mogą być karani za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, a także nie mogą być prowadzone przeciwko nim postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 

Prokurator Okręgowy w Radomiu dokona selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów  pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu. Po stwierdzeniu, że złożone w terminie zgłoszenia spełniają wymogi formalne Prokurator Okręgowy w Radomiu ustali listę kandydatów dopuszczonych do konkursu i umieści ją w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie prokuratury oraz dokona publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Radomiu – do dnia 10 października 2014r, a następnie powoła komisję składającą się z 3 do 5 prokuratorów

 

Konkurs zostanie przeprowadzany w Prokuraturze Okręgowej  w Radomiu ul. Malczewskiego 7 w formie pisemnej i składać się będzie z pracy konkursowej w dwóch częściach:

 

Pierwsza – testu obejmującego 36 pytań jednokrotnego wyboru z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego oraz prawa konstytucyjnego wraz z zagadnieniami ustroju sądów i prokuratury,

 

Druga – dwóch kazusów, których rozwiązanie polega na opracowaniu uzasadnienia decyzji kończącej postępowanie przygotowawcze lub innej decyzji procesowej związanej z prowadzeniem lub nadzorowaniem postępowania przygotowawczego

 

Komisja przygotuje pytania testowe i kazusy mając na względzie konieczność oceny:

– podstawowej wiedzy kandydatów w dziedzinach prawa z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego oraz prawa konstytucyjnego wraz z zagadnieniami ustroju sądów i prokuratury,

– umiejętności stosowania przepisów prawa oraz formułowania wypowiedzi, z uwzględnieniem wymogów poprawności językowej, logiki wywodu i argumentacji prawniczej.

Konkurs trwa 90 minut. Za każde prawidłowe rozwiązanie pytania testowego komisja przyznaje 1 punkt. Każdy z kazusów komisja ocenia w skali od 0 do 6 punktów.

Do zatrudnienia na stanowisku asystenta prokuratora mogą być zakwalifikowani kandydaci, którzy uzyskali z części testowej konkursu co najmniej 28 punktów, a z części zawierającej kazusy – co najmniej 8 punktów.

 

Wyniki

Po zakończeniu konkursu komisja niezwłocznie oblicza liczbę punktów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów i wskazuje kandydata, który uzyskał liczbę najwyższą. W przypadku uzyskania przez kandydatów tej samej liczby punktów komisja dokonuje wyboru kandydata w drodze głosowania, biorąc pod uwagę doświadczenie w stosowaniu prawa oraz dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia kandydatów wynikające  z dokumentów dołączonych do zgłoszenia. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

Lista kandydatów zakwalifikowanych na stanowisko asystenta prokuratora podana zostanie  do publicznej wiadomości poprzez jej wywieszenie w siedzibie prokuratury oraz publikacje w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Radomiu.

 

Wymagane dokumenty:

 

 1. zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu
 2. wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta prokuratora 
 3. kwestionariusz osobowy
 4. życiorys (własnoręcznie napisany)
 5. informacja o zatrudnieniu i przebiegu pracy zawodowej
 6. kopia dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej  i uzyskania tytułu zawodowego magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim
 7. oryginał lub urzędowo poświadczone zaświadczenie o ukończeniu aplikacji prokuratorskiej lub dyplomu ukończenia aplikacji ogólnej
 8. oświadczenie kandydata o tym, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 9. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu
 10. trzy aktualne fotografie zgodne z wymogami obowiązującymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

      

Dokumenty należy składać w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Radomiu ul. Malczewskiego 7 lub przesłać pocztą na wymieniony adres prokuratury, ze wskazaniem sygnatury konkursu. W razie przesłania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego. Dodatkowych informacji udziela pracownik kadr tel.  048-36-80-722  lub  723  w godz.  od 7.30 do 15.30.

                                                                    

 

PROKURATOR OKRĘGOWY 

 

                                                                   Krzysztof Oleś

 

 

 

Radom, dnia 17 luty 2014r.

 

K O M U N I K A T

 

Komisja konkursowa Prokuratury Okręgowej w Radomiu informuje, że w III etapie konkursu uczestnicy otrzymali następującą ilość punktów:

 

 1. Andziak Karol                       – 8 pkt
 2. Rębisz Małgorzata               – 7 pkt

 

 

                        W związku z powyższym Komisja konkursowa Prokuratury Okręgowej w Radomiu zgłosiła do zatrudnienia na stanowisko stażysty w Prokuraturze Rejonowej w Grójcu Pana Karola Andziaka.

 

                        Jednocześnie informuję, że na listę rezerwową została wpisana Pani Małgorzata Rębisz.

 

 Przewodniczący: Piotr Figas

Sekretarz : Iwona Karasek

Członek: Jadwiga Majerczak

 

Radom, dnia 7 luty 2014r.

 

Komunikat

 

Komisja konkursowa Prokuratury Okręgowej w Radomiu informuje, ze uczestnicy II etapu konkursu na urzędnika uzyskali następujące wyniki:

 

 1. Witczak Agata             – 2,5 pkt
 2. Rębisz Małgorzata       – 8,5 pkt
 3. Andziak Karol             – 8 pkt

 

 

Komunikat

 

 Komisja konkursowa Prokuratury Okręgowej w Radomiu informuje, że do III etapu konkursu, który odbędzie się w dniu 17 lutego 2014r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Prokuratury Okręgowej w Radomiu zakwalifikowały się:

 

 1. Rębisz Małgorzata
 2. Andziak Karol

Data publikacji: 23 stycznia 2015

Ostatnia aktualizacja: 13 grudnia 2017

Osoba aktualizująca: Radosław Kiziński

Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę ciepła do budynku Prokuratury Rejonowej Radom-Wschód

  Zawiadomienie (pdf)  

więcej »


Ogłoszenie o kolejnej aukcji dwóch samochodów osobowych Renault Thalia

Ogłoszenie z dn. 10.01.2018  – aukcja samochodów Renault Talia (PDF)

więcej »


Zarządzenie Prokuratora Okręgowego w sprawie ustalenia godzin przyjęć interesantów przez prokuratorów i pracowników Prokuratury Okręgowej w Radomiu.

Zarządzenie Prokuratora Okręgowego w sprawie ustalenia godzin przyjęć interesantów przez prokuratorów i pracowników Prokuratury Okręgowej w Radomiu. (pdf)

więcej »


Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę wody i odprowadzenie ścieków w budynku Prokuratury Rejonowej Radom-Wschód

Zawiadomienie (pdf)  

więcej »


Ogłoszenie o kolejnej aukcji dwóch samochodów osobowych Renault Thalia

Ogłoszenie o aukcji – pobierz (pdf)

więcej »


Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu nieograniczonego na wykonywanie usługi sprzątania w prokuraturach rejonowych okręgu radomskiego

Do pobrania: Zawiadomienie (pdf)  

więcej »


Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn. „Sprzątanie w prokuraturach rejonowych okręgu radomskiego”

Informacja z otwarcia ofert (pobierz – pdf)  

więcej »


Ogłoszenie o aukcji dwóch samochodów osobowych Renault Thalia

  Ogłoszenie o aukcji – pobierz (pdf)

więcej »


Wniosek o areszt dla podejrzanego o zabójstwo kobiety w mieszkaniu przy ul. Kolberga w Radomiu u

Prokuratura Rejonowa Radom Wschód prowadzi śledztwo w sprawie zabójstwa 66- letniej kobiety, której zwłoki ujawniono w mieszkaniu przy ul. Kolberga w dniu 6 grudnia 2017r w Radomiu podczas akcji gaszenia pożaru. W związku z zabójstwem zatrzymany został Maciej Z., któremu prokurator w dniu 8 grudnia przedstawił zarzut, że w nocy z 4 na 5 grudnia […]

więcej »


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na sprzątanie w prokuraturach rejonowych okręgu radomskiego.

Do pobrania: Ogłoszenie (pdf) SIWZ z załącznikami (zip)

więcej »


Archiwum aktualności