A A- A+

 

 

bip

Remont elewacji budynku Prokuratury Okręgowej w Radomiu

Remont elewacji budynku Prokuratury Okręgowej w Radomiu

Do pobrania:

SIWZ z załącznikami (zip)

Informacja z otwarcia ofert (pdf)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (pdf)

Data publikacji: 10 maja 2018

Ostatnia aktualizacja: 4 czerwca 2018

Osoba aktualizująca: Rafał Kot


Remont elewacji budynku Prokuratury Okręgowej w Radomiu Ogłoszenie o zamówieniu

Remont elewacji budynku Prokuratury Okręgowej w Radomiu

Ogłoszenie oraz SIWZ z załącznikami (zip)

Unieważnienie postępowania(pdf)

 

Data publikacji: 17 kwietnia 2018

Ostatnia aktualizacja: 2 maja 2018

Osoba aktualizująca: Rafał Kot


MALOWANIE POMIESZCZEŃ I REMONT PODŁÓG – PRZETARG NIEOGRANICZONY

MALOWANIE POMIESZCZEŃ I REMONT PODŁÓG W BUDYNKU BIUROWO GOSPODARCZYM

PROKURATURY OKRĘGOWEJ W RADOMIU 26-600 RADOM UL. MALCZEWSKIEGO 7 

Ogłoszenie (pdf)

SIWZ wraz z załącznikami (zip)

Informacja z otwarcia ofert (pdf)

Informacja z otwarcia ofert – poprawka (pdf)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (pdf)

Data publikacji: 28 marca 2018

Ostatnia aktualizacja: 21 maja 2018

Osoba aktualizująca: Radosław Kiziński


Projekt planu zamówień publicznych Prokuratury Okręgowej w Radomiu na 2018 rok

 

Projekt planu zamówień publicznych Prokuratury Okręgowej w Radomiu na 2018 rok (pdf)

 

Pierwsza zmiana do Planu Zamówień Publicznych na 2018 rok (pdf)

 

 

Data publikacji: 15 marca 2018

Ostatnia aktualizacja: 23 maja 2018

Osoba aktualizująca: Radosław Kiziński


Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę ciepła do pomieszczeń Prokuratury Rejonowej w Lipsku

Zawiadomienie (pdf)

 

Data publikacji: 25 stycznia 2018

Ostatnia aktualizacja: 25 stycznia 2018

Osoba aktualizująca: Radosław Kiziński


Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę ciepła do budynku Prokuratury Rejonowej Radom-Wschód

 

Zawiadomienie (pdf)

 

Data publikacji: 12 stycznia 2018

Ostatnia aktualizacja: 12 stycznia 2018

Osoba aktualizująca: Radosław Kiziński


Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę wody i odprowadzenie ścieków w budynku Prokuratury Rejonowej Radom-Wschód

Zawiadomienie (pdf)

 

Data publikacji: 3 stycznia 2018

Ostatnia aktualizacja: 3 stycznia 2018

Osoba aktualizująca: Radosław Kiziński


Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu nieograniczonego na wykonywanie usługi sprzątania w prokuraturach rejonowych okręgu radomskiego

Do pobrania:

Zawiadomienie (pdf)

 

Data publikacji: 19 grudnia 2017

Ostatnia aktualizacja: 19 grudnia 2017

Osoba aktualizująca: Radosław Kiziński


Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn. „Sprzątanie w prokuraturach rejonowych okręgu radomskiego”

Informacja z otwarcia ofert (pobierz – pdf)

 

Data publikacji: 12 grudnia 2017

Ostatnia aktualizacja: 12 grudnia 2017

Osoba aktualizująca: Radosław Kiziński


Ogłoszenie o aukcji dwóch samochodów osobowych Renault Thalia

 

Ogłoszenie o aukcji – pobierz (pdf)

Data publikacji: 11 grudnia 2017

Ostatnia aktualizacja: 13 grudnia 2017

Osoba aktualizująca: Radosław Kiziński


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na sprzątanie w prokuraturach rejonowych okręgu radomskiego.

Do pobrania:

Ogłoszenie (pdf)

SIWZ z załącznikami (zip)

Data publikacji: 5 grudnia 2017

Ostatnia aktualizacja: 5 grudnia 2017

Osoba aktualizująca: Radosław Kiziński


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup sprzętu komputerowego

Zawiadomienie (pdf)

Data publikacji: 23 listopada 2017

Ostatnia aktualizacja: 23 listopada 2017

Osoba aktualizująca: Radosław Kiziński


Zaproszenie do złożenia oferty na zakup sprzętu komputerowego w postępowaniu do 30.000 Euro

Zaproszenie do pobrania (pdf)

Data publikacji: 14 listopada 2017

Ostatnia aktualizacja: 16 listopada 2017

Osoba aktualizująca: Radosław Kiziński


Informacja o udzieleniu zamówienia – „Świadczenie usług ochrony osób i mienia w pomieszczeniach i budynkach prokuratur okręgu radomskiego „

 

Informacja o udzieleniu zamówieni – pobierz (PDF)

Data publikacji: 31 października 2017

Ostatnia aktualizacja: 31 października 2017

Osoba aktualizująca: Rafał Kot


Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne „Świadczenie usług ochrony osób i mienia w pomieszczeniach i budynkach prokuratur okręgu radomskiego”

 

Ogłoszenie o zamówieniu
na usługi społeczne i inne szczególne usługi
dalej zwane „ogłoszeniem o zamówieniu”
Nazwa nadana zamówieniu:
„Świadczenie usług ochrony osób i mienia w pomieszczeniach i budynkach
prokuratur okręgu radomskiego „

Oznaczenie sprawy (numer referencyjny):

PO VII WB 261.16.2017
Wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000 euro i nie
przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 750.000 euro – w przypadku zamówień innych niż zamówienia sektorowe lub zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa
Zatwierdził :
Prokurator Okręgowy w Radomiu
Mirosław Wachnik

POBIERZ OGŁOSZENIE  Z ZAŁĄCZNIKAMI (zip)

Protokół z otwarcia ofert – Pobierz (pdf)

 

Data publikacji: 5 października 2017

Ostatnia aktualizacja: 13 października 2017

Osoba aktualizująca: Radosław Kiziński


Wybór oferenta dla zadania pn. „Wykonanie instalacji klimatyzacji wraz z zasilaniem elektrycznym w Prokuraturze Okręgowej w Radomiu”.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Pobierz (pdf)

 

Data publikacji: 4 października 2017

Ostatnia aktualizacja: 4 października 2017

Osoba aktualizująca: Radosław Kiziński


Ogłoszenie o aukcji

Ogłoszenie o aukcji samochodu osobowego (PDF)

Data publikacji: 29 września 2017

Ostatnia aktualizacja: 29 września 2017

Osoba aktualizująca: Rafał Kot


Informacja z otwarcia ofert dla zadania pn. „Wykonanie instalacji klimatyzacji wraz z zasilaniem elektrycznym w Prokuraturze Okręgowej w Radomiu”.

Informacja z otwarcia ofert dla zadania pn. „Wykonanie instalacji klimatyzacji wraz z zasilaniem elektrycznym w Prokuraturze Okręgowej w Radomiu”.
 
Pobierz (pdf)

Data publikacji: 18 września 2017

Ostatnia aktualizacja: 18 września 2017

Osoba aktualizująca: Rafał Kot


Informacja dotycząca zbycia samochodu

 

Informacja dotycząca zbycia pojazdu Renault Megane

Data publikacji: 7 września 2017

Ostatnia aktualizacja: 7 września 2017

Osoba aktualizująca: Rafał Kot


„ Wykonanie instalacji klimatyzacji wraz z zasilaniem elektrycznym w Prokuraturze Okręgowej w Radomiu . ”

Ogłoszenie nr 582359-N-2017 z dnia 2017-09-01 r. 

Prokuratura Okręgowa w Radomiu: Wykonanie instalacji klimatyzacji wraz z zasilaniem elektrycznym w Prokuraturze Okręgowej w Radomiu.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Nie
Nazwa projektu lub programu 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 

  1. 1) NAZWA I ADRES: Prokuratura Okręgowa w Radomiu, krajowy numer identyfikacyjny 56967400000, ul. ul. J. Malczewskiego  7 , 26600   Radom, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 048 3680700 do 05, e-mailewa.lugowska@prokuratura.radom.pl, faks 483 680 752. 
    Adres strony internetowej (URL): www.radom.po.gov.pl 
    Adres profilu nabywcy: 
    Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
  2. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić): 
    Jednostka budżetowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak 
www.radom.po.gov.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie

Nie 
adres 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 

Adres: 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie instalacji klimatyzacji wraz z zasilaniem elektrycznym w Prokuraturze Okręgowej w Radomiu. 
Numer referencyjny: PO VII WB 261.13.2017 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 

Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Wykonanie klimatyzacji wraz z zasilaniem elektrycznym na dwóch ostatnich piętrach dwóch budynków biurowych . Klimatyzacja typu VRF wraz z zasilaniem elektrycznym w pomieszczeniach budynku biurowego wpisanego do rejestru zabytków prawomocną decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Radomiu pod nr rej. Nr 364/A/87 oraz na I szym piętrze budynku biurowo-gospodarczego zlokalizowanego w bezpośrednim sąsiedztwie . Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają projekty budowlane: -Projekt wykonawczy instalacji klimatyzacji wraz z zasilaniem elektrycznym w budynku biurowym oraz budynku biurowo-gospodarczym Prokuratury Okręgowej w Radomiu – Załącznik nr 1 do SIWZ, – Przedmiar dla budynku biurowego oraz budynku biurowo-gospodarczego Prokuratury Okręgowej w Radomiu – Załącznik nr 2 do SIWZ, – STWiOR dla budynku biurowego oraz budynku biurowo-gospodarczego Prokuratury Okręgowej w Radomiu – Załącznik nr 2 a do SIWZ 

II.5) Główny kod CPV: 45331220-4 
Dodatkowe kody CPV: 

Kod CPV

45315100-9

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:    lub dniach: 45 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

 

45

   

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek dotyczący kompetencji i uprawnień , jeżeli wykaże , że posiada uprawnienia do wykonywania objętej niniejszym zamówieniem działalności , posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia . 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli posiada polisę lub inny dokument ubezpieczenia , potwierdzający , że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum 150.000,00 zł. w okresie realizacji zamówienia . 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej i zawodowej , jeżeli wykaże , że wykonał w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie , co najmniej 2 roboty budowlane , odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia , o wartości nie mniejszej niż 150.000,00 zł. brutto . 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie 
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp) 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

Odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji , w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust.5 pkt 1 Pzp . Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale VI pkt 5 SIWZ , składa dokument wystawiony w kraju , w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania , potwierdzający że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument ten nie powinien być wystawiony wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu . 2. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej , określonego w rozdziale V.3.1) SIWZ zamawiający żąda od wykonawcy: a) dokumentów potwierdzających uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w zakresie instalacji sanitarnych – dla osoby przewidzianej przez wykonawcę do kierowania pracami montażowymi klimatyzatorów w części dot. instalacji chłodniczych i instalacji odprowadzenia skroplin , wraz z zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby zawodowej inżynierów i techników sanitarnych wraz z potwierdzeniem odprowadzenia składki z tytułu OC, b) dokumentów potwierdzających uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami elektrycznymi w zakresie instalacji elektrycznych – dla osoby przewidzianej przez wykonawcę do kierowania pracami montażowymi klimatyzatorów w części dot. zasileń urządzeń wraz z zaświadczeniem o przynależności do właściwej zawodowej inżynierów i techników elektryków wraz z potwierdzeniem odprowadzenia składki z tytułu OC. 3. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej , określonego w rozdziale V.3.2) SIWZ zamawiający żąda od wykonawcy polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający , że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum 150.000,00 zł. w okresie realizacji zamówienia . 4. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej , określonego w rozdziale V.3.3) SIWZ zamawiający żąda od wykonawcy wykazu minimum 2 prac o wartości nie mniejszej niż 150.000,00 brutto każda wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie , odpowiadających swoim rodzajem i wartością przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości , dat wykonania i odbiorców. 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

Zamawiający żąda od wykonawcy wykazu minimum 2 prac o wartości nie mniejszej niż 150.000,00 brutto każda wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie , odpowiadających swoim rodzajem i wartością przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości , dat wykonania i odbiorców .

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) – III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak 
Informacja na temat wadium 
W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wymaga się wniesienia wadium. 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 4.400,00 złotych (słownie: cztery tysiące czterysta złotych). 2. Wadium powinno zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 pkt 1 – 5 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych: – w pieniądzu – wpłacone przelewem na rachunek bankowy zamawiającego nr 22 1130 1017 0000 0572 5190 0001 z podaniem tytułu „Wadium-PO VII WB 261.13.2017” – w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym – oryginał dokumentu należy złożyć w kasie zamawiającego, zaś jego kopię złożyć wraz z ofertą; – w gwarancjach bankowych – oryginał dokumentu należy złożyć w kasie zamawiającego, zaś jego kopię złożyć wraz z ofertą; – w gwarancjach ubezpieczeniowych – oryginał dokumentu należy złożyć w kasie zamawiającego, zaś jego kopię złożyć wraz z ofertą; – w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 roku poz. 1804 oraz 2015 roku poz. 978 i 1240) – oryginał dokumentu należy złożyć w kasie zamawiającego, zaś jego kopię złożyć wraz z ofertą. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu będzie przechowywane na rachunku bankowym zamawiającego. 5. Wadium wniesione w innej formie niż gotówkowa powinno, dla swej ważności, obejmować także dzień składania ofert. 6. Zamawiający uzna wadium za prawidłowo wniesione w następujących wypadkach: – za prawidłowo wniesione wadium w pieniądzu zamawiający uzna wpłatę przelewem na rachunek zamawiającego, w tym że za jego terminowe wniesienie uznaje się uznanie rachunku zamawiającego przed terminem składania ofert; – za prawidłowo wniesione wadium, w innych niż gotówka formach, zostanie uznane złożenie oryginału dokumentu w kasie zamawiającego przed terminem składania ofert. 7. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż gotówka, z treści dokumentu powinno wynikać, iż poręczenia lub gwarancja mają charakter nieodwoływalny, bezwarunkowy oraz płatny na pierwsze żądanie w związku z okolicznościami wskazanymi w art. 46 ust. 4a i ust. 5 pkt 1 – 3 ustawy Pzp. Jako beneficjent winien zostać określony zamawiający, tj. Prokuratura Okręgowa w Radomiu. 8. Warunki zwrotu wadium i utraty wadium reguluje ustawa Pzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
Nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

gwarancja

30,00

cena przeglądu

10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Nie 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 

Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 
Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W takim przypadku wykonawca oznacza informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa klauzulą „tajemnica przedsiębiorstwa – nie udostępniać”. Wykonawca nie może zastrzec nazwy (firmy) oraz jego adresu, a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w jego ofercie. 
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2017-09-18, godzina: 09:30, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
Nie 
Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

Pobierz –  SIWZ z załącznikami (zip)

Data publikacji: 1 września 2017

Ostatnia aktualizacja: 6 września 2017

Osoba aktualizująca: Rafał Kot


Informacja dotycząca zbycia samochodu osobowego

Informacja dotycząca zbycia samochodu

Data publikacji: 21 sierpnia 2017

Ostatnia aktualizacja: 21 sierpnia 2017

Osoba aktualizująca: Rafał Kot


Wykonanie instalacji klimatyzacji wraz z zasilaniem elektrycznym w Prokuraturach Rejonowych w Lipsku i Grójcu.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu – pobierz 

SIWZ z załącznikami – pobierz 

Data publikacji: 8 maja 2017

Ostatnia aktualizacja: 5 czerwca 2017

Osoba aktualizująca: Rafał Kot


Wykonanie instalacji klimatyzacji wraz z zasilaniem elektrycznym w Prokuraturach Rejonowych w Lipsku i Grójcu

Ogłoszenie o zamówieniu – Pobierz

SIWZ z załącznikami – Pobierz

Pytania i odpowiedzi – Pobierz

Protokół z otwarcia ofert – Pobierz

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania – Pobierz

Data publikacji: 5 kwietnia 2017

Ostatnia aktualizacja: 27 kwietnia 2017

Osoba aktualizująca: Rafał Kot


PLAN  ZAMÓWIEŃ  PUBLICZNYCH  NA  ROK 2017  (pobierz  PDF) 

Data publikacji: 28 lutego 2017

Ostatnia aktualizacja: 28 lutego 2017

Osoba aktualizująca: Rafał Kot


Dostawa materiałów eksploatacyjnych i obsługa urządzeń drukujących

Zaproszenie do złożenia oferty – Pobierz

 

Data publikacji: 12 lutego 2017

Ostatnia aktualizacja: 12 lutego 2017

Osoba aktualizująca: Radosław Kiziński


Grupowe ubezpieczenie pracowników Prokuratury Okręgowej w Radomiu oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci

Ogłoszenie o zamówieniu – Pobierz

SIWZ – Pobierz

Załącznik nr 6 struktura wiekowo-płciowa – Pobierz

Pytania i odpowiedzi – Pobierz

Informacja z otwarcia ofert – Pobierz

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Pobierz

 

Data publikacji: 9 lutego 2017

Ostatnia aktualizacja: 7 marca 2017

Osoba aktualizująca: Radosław Kiziński


Wykonanie instalacji klimatyzacji wraz z zasilaniem elektrycznym w Prokuraturach Rejonowych w Lipsku, Grójcu i Kozienicach

Ogłoszenie o zamówieniu – Pobierz

SIWZ z załącznikami – SIWZ

Dokumentacja – Prokuratura Rejonowa Grójec – Załącznik nr 2, 2a, 2b – Pobierz

Dokumentacja – Prokuratura Rejonowa Kozienice – Załącznik nr 3, 3a,3b – Pobierz

Dokumentacja – Prokuratura Rejonowa Lipsko – Załącznik  nr 1, 1a, 1b – Pobierz

Pytania i odpowiedzi 1 – Pobierz

Pytania i odpowiedzi 2 – Pobierz

Pytania i odpowiedzi 3 – Pobierz

Pytania i odpowiedzi 4 – Pobierz

Pytania i odpowiedzi 5 – Pobierz

Protokół z otwarcia ofert – Pobierz

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu – Pobierz

 

Data publikacji: 10 listopada 2016

Ostatnia aktualizacja: 29 listopada 2016

Osoba aktualizująca: Radosław Kiziński


Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania

Ogłoszenie o zamówieniu – Pobierz

SIWZ z załącznikami – SIWZ

Odpowiedź na pytania i zmiana treści SIWZ – Pobierz

Protokół z otwarcia ofert – Pobierz

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Pobierz

 

Data publikacji: 9 listopada 2016

Ostatnia aktualizacja: 23 listopada 2016

Osoba aktualizująca: Radosław Kiziński


nocne zdarzenia w Radomiu

Prokuratorzy i funkcjonariusze Policji aktualnie wyjaśniają okoliczności szeregu zdarzeń do jakich doszło dzisiejszej nocy na terenie miasta Radomia. Ze wstępnych ustaleń wiadomo, że 43 letni mężczyzna mieszkaniec Radomia po północy wtargnął do jednego z mieszkań na os. Ustronie gdzie pobił swoją konkubinę po czym uciekł. Kobieta z obrażeniami ciała trafiła do szpitala. Następnie jak ustalono […]

więcej »


Wykonywanie pieczątek dla Prokuratury Okręgowej w Radomiu i podległych jej prokuratur rejonowych

Wykonywanie pieczątek dla Prokuratury Okręgowej w Radomiu i podległych jej prokuratur rejonowych Ogłoszenie (pdf) załącznik nr 1 (pdf) załącznik nr 2 (pdf) Unieważnienie (pdf)

więcej »


Remont elewacji budynku Prokuratury Okręgowej w Radomiu

Remont elewacji budynku Prokuratury Okręgowej w Radomiu Do pobrania: SIWZ z załącznikami (zip) Informacja z otwarcia ofert (pdf) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (pdf)

więcej »


Akt oskarżenia dotyczący Macieja S.

Prokuratura Okręgowa w Radomiu skierowała akt oskarżenia przeciwko Maciejowi S. o to, że w dniu 12 maja 2017 roku w Radomiu działając z zamiarem bezpośrednim i ze szczególnym okrucieństwem poprzez zadanie wielu ciosów nożem pozbawił życia dwie osoby tj. młodą kobietę i jej 16 –to miesięczne dziecko. Wobec Macieja S. sformułowane zostały dwa zarzuty, oba […]

więcej »


Remont elewacji budynku Prokuratury Okręgowej w Radomiu Ogłoszenie o zamówieniu

Remont elewacji budynku Prokuratury Okręgowej w Radomiu Ogłoszenie oraz SIWZ z załącznikami (zip) Unieważnienie postępowania(pdf)  

więcej »


KOMUNIKAT

  Z dniem 1 kwietnia 2018r prokurator Małgorzata Chrabąszcz przestała pełnić funkcję Rzecznika Prasowego Prokuratury Okręgowej w Radomiu w związku z zakończeniem pracy zawodowej i przejściem w stan spoczynku. Z dniem 3 kwietnia 2018r. obowiązki Rzecznika Prasowego Prokuratury Okręgowej w Radomiu  przejęła prokurator Beata Galas. Telefon służbowy do kontaktów z mediami : 507 167 382. Aktualny pozostaje […]

więcej »


MALOWANIE POMIESZCZEŃ I REMONT PODŁÓG – PRZETARG NIEOGRANICZONY

MALOWANIE POMIESZCZEŃ I REMONT PODŁÓG W BUDYNKU BIUROWO GOSPODARCZYM PROKURATURY OKRĘGOWEJ W RADOMIU 26-600 RADOM UL. MALCZEWSKIEGO 7  Ogłoszenie (pdf) SIWZ wraz z załącznikami (zip) Informacja z otwarcia ofert (pdf) Informacja z otwarcia ofert – poprawka (pdf) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (pdf)

więcej »


Projekt planu zamówień publicznych Prokuratury Okręgowej w Radomiu na 2018 rok

  Projekt planu zamówień publicznych Prokuratury Okręgowej w Radomiu na 2018 rok (pdf)   Pierwsza zmiana do Planu Zamówień Publicznych na 2018 rok (pdf)    

więcej »


Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw

  W ramach obchodów Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw w dniach  19.02. – 23.02.2018r. w godzinach 7:30 – 15:30 Prokuratura Okręgowa w Radomiu zaprasza na dyżury, podczas których udzielane będą porady ofiarom przestępstw w kwestii ich praw oraz działalności organizacji pozarządowych, samorządowych i innych świadczących pomoc ofiarom przestępstw.    GRAFIK DYŻURÓW OKRĘGU RADOMSKIEGO W TYGODNIU POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM   PROKURATURA […]

więcej »


Zastępstwo nieobecnego Rzecznika Prasowego

Komunikat W okresie od 16 lutego 2018 r. do 30 marca 2018 r. Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej w Radomiu, prokurator Małgorzata Chrabąszcz będzie przebywać będzie na urlopie.  W tym czasie informacji o sprawach będących w zainteresowaniu mediów udzielać będą Prokuratorzy Rejonowi prokuratur okręgu radomskiego w zakresie spraw tam prowadzonych, jak również Naczelnicy Wydziałów I  i […]

więcej »


Archiwum aktualności